Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec


Dátum: 16.05.2024

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec

Obec Kocurany

 
Názov projektu Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec
Kód projektu 309070BFD3
Prijímateľ Názov Obec Kocurany
Sídlo Kocurany 105
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj  
Okres Prievidza
 
Obec Kocurany  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
 
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
13.03.2023 04.05.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 13987,25 EUR
Z toho NFP 13987,25 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je zlepšenie miestnej infraštruktúry, konkrétne rekreačnej a doplnkovej a tým zvýšenie kvality života v obci. Pridanou hodnotou projektu je zveľadenie náučného chodníka, zvýšenie kvality života v obci, podpora vidieckeho turizmu, dobudovanie náučného chodníka, umožnenie trávenia voľného času v prírode rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom, turistom a návštevníkom. Projektom ide o dobudovanie prístrešku na jestvujúcom chodníku vrátane osadenia lavičiek, stojanov na bicykle, prístupového chodníka a premiestnenie tabule č. 2, vrátane súvisiacich prác. Realizácia projektu prispieva k fokusovej oblasti 14.2 – 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Projekt spĺňa podmienku poskytnutia príspevku oprávnené činnosti MAS v súlade so stratégiou MAS CLLD, Aktivita: Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách. Vykonávané operácie sú v súlade s PHSR obce Kocurany ako aj CLLD MAS MAGURA STRÁŽOV.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je rekonštrukcia stanovišťa č. 2 Nižovec o prístrešok pre návštevníkov Náučného chodníka, s dobudovaním chodníka a premiestnením tabule č.2. Ide o dobudovanie prístrešku na jestvujúcom chodníku vrátane osadenia lavičiek, stojana na bicykle a premiestnenie tabule č. 2, vrátane súvisiacich prác. Náučný chodník v obci Kocurany je miestom verejným a verejnosti prístupným pre voľnočasové aktivity obyvateľov a jeho návštevníkov. Obec Kocurany chce zveľadením náučného chodníka zvýšiť kvalitu života v obci, podporiť vidiecky turizmus, dobudovať náučný chodník, umožniť trávenie voľného času v prírode rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom, turistom a návštevníkom.
Obec Kocurany1
Skočiť na hlavné menu