Rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce


Dátum: 17.01.2023

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce
 


lipovce
Názov projektu Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír - Altánok s krbom
Kód projektu 309070ACK8
Prijímateľ Názov Obec Vyšný Kazimír
Sídlo Vyšný Kazimír 57
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Vranov nad Topľou Obec Vyšný Kazimír  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
13.07.2021 15.11.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 20738.39  EUR
Z toho NFP 19199,55 EUR
Vlastné zdroje 1538,84 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života občanov, zlepšenie služieb pre vidiecke obyvateľstvo a zatraktívnenie obce Vyšný Kazimír. Tieto ciele sa naplnia prostredníctvom realizácie projektu „multifunkčného a detského ihriska- altánok s krbom". Projekt je zameraný na zatraktívnenie multifunkčného a detského ihriska, vytvorením vhodného priestoru na oddych a relaxáciu nielen pre obyvateľov obce ale aj turistických návštevníkov.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír - Altánok s krbom

Skočiť na hlavné menu