Rekonštrukcia MK - Štôla


Dátum: 18.09.2023

Obec Štôla1
Názov projektu Rekonštrukcia MK - Štôla
Kód projektu 309070AGK8
Prijímateľ Názov Obec Štôla
Sídlo Štôla 29
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Poprad Obec Štôla  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
02.05.2022 14.06.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 58410,67 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 8410,67 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo skvalitniť život obyvateľov obce formou rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.
Ďalšími cieľmi bolo podporiť miestny rozvoj vo vidieckej oblasti, zvýšiť kvalitu základnej infraštruktúry obce, oživiť znevýhodnenú vidiecku oblasť, zlepšiť prístup občanov k zariadeniam občianskej vybavenosti, zvýšiť bezpečnosť chodcov v obci, naplniť ciele Stratégie CLLD MAS, zlepšiť stav životného prostredia v obci a okolí, zlepšiť vzhľad obce a zatraktívniť obec, vytvoriť podmienky, ktoré prispejú k miestnemu ekonomickému rozvoju vo forme prílevu investícií, rozvoju podnikania a aktivít realizovaných obcou, občanmi a záujmovými združeniami v obci a k rozvoju cestovného ruchu. Naplnenie týchto cieľov, ktoré si obec Štôla stanovila v rámci projektu, je nevyhnutným predpokladom trvalého udržateľného rozvoja obce a zohľadňuje požiadavky na kvalitnú infraštruktúru v obci. Realizáciou rekonštrukcie miestnej komunikácie samospráva obce naplní predstavy svojich obyvateľov o kvalitnom živote. Bezbariérový prístup ku prvkom občianskej vybavenosti, prístup k jestvujúcej zástavbe RD, prístup k rekreačným zariadeniam, penziónom, určených k rozvoju cestovného ruchu v lokalite, bezpečný pohyb chodcov a najmä detí predškolského a školského veku, zdravé životné prostredie a ďalšie faktory budú viesť k väčšej motivácii zostať žiť v obci, resp. prísť do tejto obce trvalo žiť. Takto sa napĺňa cieľ podopatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Projekt "Rekonštrukcia MK - Štôla" je plne v súlade s fokusovou oblasťou 6B PRV SR 2014 - 2020: Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach hlavne tým, že obsahuje aktivity súvisiace so zlepšením infraštruktúry a životných podmienok vidieckeho obyvateľstva.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Rekonštrukcia MK - Štôla (smer Karviná)

Obec Štôla2
Skočiť na hlavné menu