Rekonštrukcia kultúrneho domu- Obec Žemliare


Dátum: 16.05.2024

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia kultúrneho domu- Obec ŽemliareObec Žemliare

 
Názov projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu
Kód projektu 309070Z307
Prijímateľ Názov Obec Žemliare
Sídlo Žemliare 44
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nitriansky  kraj Okres Levice Obec Žemliare  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
07.06.2023 24.07.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 19063,02 EUR
Z toho NFP 16987,28EUR
Vlastné zdroje  2075,74 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavný cieľ:
- zlepšenie základných miestnych služieb v obci zameraných na skvalitnenie podmienok pre rozvoj kultúry a trávenia voľného času
Špecifické ciele:
- zlepšiť kvalitu využívania objektu kultúrneho domu
-zlepšiť tepelno-izolačné vlastnosti budovy
- znížiť energetickú náročnosť budovy
- zlepšiť vzhľad kultúrneho domu
- zvýšiť kvalitu občianskej vybavenosti v obci
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žemliare výmenou výplní otvorov, zateplením vonkajšieho plášťa, znížením stropu a rekonštrukciou vnútorných a vonkajších omietok.
Obec Žemliare1
Skočiť na hlavné menu