Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry Poluvsie


Dátum: 15.12.2023

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry Poluvsie

Poluvsie

 
Názov projektu Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry
Kód projektu 074TN220062
Prijímateľ Názov Obec Poluvsie
Sídlo Obec Poluvsie 251
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčianskykraj Okres Prievidza Obec Poluvsie  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
23.06.2021 04.04.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 147447,52EUR
Z toho NFP 147442,74EUR
Vlastné zdroje 4,78 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry“ je „zvyšovať kvalitu základných služieb pre obyvateľov obce a návštevníkov obce prostredníctvom investícií súvisiacich s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času a rozvoj kultúry a ochrany tradícií“.
 
Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:
            Vytváranie podmienok pre komunitnú činnosť v obci;
            Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času obyvateľov obce;
            Zvýšenie atraktivity obce;
            Zlepšenie miestnych základných služieb;
            Podpora aktivít v oblasti turizmu a ochrany tradícií;
            Vytvorenie priestoru pre realizáciu ďalších aktivít.
 
Postupným naplnením všetkých špecifických cieľov sa dosiahne synergický efekt, ktorý vyústi do naplnenia hlavného cieľa projektu. Hlavný cieľ a špecifické ciele sú pritom v plnom súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a výzvy č. 22/PRV/2017.
 
A)          SÚLAD  S  CIEĽMI,  POTREBAMI  A FOKUSOVÝMI  OBLASŤAMI  PRV  SR  2014 – 2020
 
Predkladaný projekt  je v súlade s  opatrením 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a podopatrením 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020:
 
Predkladaný projekt  je v súlade s tretím strategickým cieľom PRV SR 2014 – 2020:
            Vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest v rámci ktorého boli vo SWOT analýze identifikované výzvy, ktoré sa týkali vytvárania pracovných príležitostí, zlepšenia infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a dostupnosti základných služieb.
            Potreba č.13 Vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku – pri zohľadňovaní sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní bude dôsledkom realizácie projektu vytváranie pracovných príležitostí pre lokálnych dlhodobo nezamestnaných, vzhľadom k tomu, že dodávateľ sa zaviazal pri realizácii projektu uprednostniť v prípade potreby práce uvedenú skupinu obyvateľov obce.
 
            Potreba č.14 Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia – Medzi hlavné problémy obcí do 1000 obyvateľov patrí slabá infraštruktúra a nedostatok finančných zdrojov na ich rozvoj. Tieto problémy obmedzujú ich ekonomický rozvoj ako aj zhoršujú ich vplyv na životné prostredie. Dosiahnutie pozitívnych zmien si vyžaduje verejné zdroje, ktoré budú smerované prioritne na ekonomický rozvoj vidieckych oblastí, čo bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť a rozvoj podnikania v podporených obciach. Realizácia projektu priamo nadväzuje na uvedenú potrebu. Investícia do zlepšenia kvality života na vidieku bude mať za dôsledok: Odstránenie havarijného stavu obecného objektu; Zvýšenie atraktivity obce.
 
Všetky priority definované v rámci strategického cieľa 3 v kontexte predkladaného projektu sú v súlade s naplnením fokusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, ktorá sa usiluje o zlepšenie kvality života (infraštruktúra, miestne služby) s cieľom ovplyvňovať miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľov a zároveň zlepšené podmienky pre život obyvateľov (zabránenie odlivu obyvateľov  z vidieka).
 
Predkladaný projekt  je v súlade s  opatrením 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a podopatrením 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020:
 
B)          SÚLAD S VÝZVOU Č. 22/PRV/2017
 
Predkladaný projekt  je v súlade s výzvou 22/PRV/2017 a v nej stanoveným typom podporených aktivít:
            investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.
 
Projektová dokumentácia celkovo rieši stavebnú úpravu interiéru a exteriéru priestorov domu kultúry v Poluvsí. Renováciou sa zlepší celkový exteriérový a interiérový vzhľad objektu. V interiéri hlavne prebehne vyspravenie keramických obkladov a stien a stropov. Z exteriéru prebehne výmena okenných a dverných výplní, výmena časti strešnej krytiny, výmena dažďových žľabov a zvodov, zateplenie fasády a strešnej roviny.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom predkladaného projektu je realizácia rekonštrukcie KD v obci Poluvsie.
 
Projektová dokumentácia celkovo rieši stavebnú úpravu interiéru a exteriéru priestorov domu kultúry v Poluvsí. Renováciou sa zlepší celkový exteriérový a interiérový vzhľad objektu. V interiéri hlavne prebehne vyspravenie keramických obkladov a stien a stropov. Z exteriéru prebehne výmena okenných a dverných výplní, výmena časti strešnej krytiny, výmena dažďových žľabov a zvodov, zateplenie fasády a strešnej roviny.
 
Skutkový stav objektu:
Objekt Kultúrneho domu bol navrhnutý v tradičnom stavebnom systéme s nosnými murovanými obvodovými stenami. Celková maximálna výška stavby nad terénom je max 7,4 m. Objekt stojí na rovinatom pozemku. Objekt je delený na dve samostatné časti a to časť Kultúrny dom a Obecný úrad. Celkový počet podlaží kultúrneho domu je 1. Prestrešenie je z väčšej časti sedlovou strechou, časť objektu je prestrešená plochou strechou.
 
Obvodové ako aj vnútorné steny sú murované z tehlového muriva z plných tehál. Svetlá výška podlažia je 3,29m. Stropná konštrukcia pozostáva na jednej časti zo ŽB dosky a z časti trámovým dreveným stropom. Zastrešenie objektu je sedlovou strechou s keramickou krytinou. Plochá strecha má krytinu plechovú z falcovaného plechu. Existujúce okenné a dverné konštrukcie sú vyhotovené drevené, hlavné vstupné dvere do priestorov kultúrneho domu sú drevené plné.
 
Počet podlaží: celkovo objekt 2, Kultúrny dom 1
– zastavaná plocha kultúrneho domu 459,84 m2
– obostavaný priestor kultúrneho domu 1977,3 m3
 
Predmetom zateplenia objektu je zateplenie všetkých obvodových stien podlažia. Pre zateplenie je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny hrúbky 160, a 30mm a povrchovou úpravou silikónovou omietkou - farebné riešenie výber investor.
 
Zateplenie ostení nadpraží a konzoly sa vyhotoví zateplovacím systémom z dosák z minerálnej vlny, hr. 30 mm.
 
Strešná rovina nad časťou plochej strechy - zateplenie strešnej roviny sa položí na novovytvorenú spádovú vrstvu z perlitobetónu hr- 50-170mm. Položí sa tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, hr. 220 mm. Pod tepelnú izoláciu sa položí separačná vrstva geotextílie, plošnej hmotnosti min 200 g/m2. Krytina bude z fólie vystuženej polyesterovou mriežkou hr 1,5mm.
 
Strešná rovina v priestoroch podkrovia - tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, hr. 220 mm sa položí na drevený záklop trámového stropu. Pod tepelnú izoláciu sa položí separačná vrstva geotextílie, plošnej hmotnosti min 200 g/m2.
 
Exteriérová omietka bude silikónová hladená , 2mm zrno, farba výber investor.
 
V miestnostiach hygieny a kuchyne prebehne nová maľba a vysprávka stien a stropov – nová keramická dlažba, obklad stien, nová sanita.
 
Exteriérové okenné a dverné konštrukcie sú existujúce drevené, biele. Osadia sa nové plastové, biele.
 
Projekt rieši zásuvkovú a svetelnú elektroinštaláciu existujúcej časti objektu kultúrneho domu. Vonkajšia ochrana pred bleskom nie je predmetom PD. Z existujúceho hlavného rozvádzača v neriešenej časti objektu bude z ističového vývodu 63A/B/3 vyvedený kábel N2XH-J 5x16, ktorý bude následne zapojený do navrhovaného podružného rozvádzača R1 v riešených prerábaných priestoroch. V existujúcom neriešenom hlavnom rozvádzači HR bude rozvodná sústava TN-C rozdelená na TN-S, to znamená že bod rozdelenia zbernica PE bude uzemnená na zemný odpor max. 5 ohmov.
 
Na istenie obvodov pred preťažením a skratmi sú v rozvádzači použité ističe s menovitými hodnotami prvkov udanými vo výkresovej časti projektu.
 
Vykurovanie objektu a ohrev TÚV ostáva pôvodný – nie je predmetom .
 
Navrhované výsadby dotvárajú charakteristický výraz daného exteriéru v okolí objektu kultúrneho domu a nadväzujú na riešenia v danom priestore. Sadové úpravy predstavujú riešenie zelenej výsadby ako konečnej úpravy priestoru Domu kultúry.
 
Pri riešení sadových úprav Kultúrneho domu sa vychádzalo z existujúcich zelených plôch v okolí kultúrneho domu. Pri návrhu je dôraz kladený estetickú funkciu zelene a dotvorenia okolia ako spoločenského priestoru pri rôznych spoločenských podujatiach. Druhové zloženie drevín navrhnutých na týchto plochách nadväzuje na okolie a je obohatené o druhy atraktívne olistením či kvitnutím. Samotné druhy kríkov a drevín sú navrhnuté do betónových mrazuvzdorných kvetináčov, tzv. truhiel.
 
Navrhovaný počet kvetináčov:
            vonkajší mrazuvzdorný betónový odliaty kvetináč - 12 ks (rozmer 900/550/450 mm)
Navrhovaný počet zelene:
            STROM Acer platanoides GLOBOSUM - 10 ks
            KER Berberis thunbergii GREEN CARPETH - 6 ks
            KER Spiraea japonica LITTLE PRINCES - 6 ks
            KER Spiraea bumalda ANTHONY WATERER - 6 ks
            KER Berberis thunbergii GREEN CARPETH - 6 ks
 
PRÍNOSY  REALIZÁCIE  PROJEKTU
 
Realizáciou projektu sa naplnia jeho špecifické ciele – výsledky projektu, ktoré budú mať priame pozitívne prínosy pre obyvateľstvo obce. Výsledky projektu sú dôležité determinanty zvýšenia kvality života obyvateľov obce, ktorými sú:
            Vytváranie podmienok pre komunitnú činnosť v obci
            Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času obyvateľov obce
            Zvýšenie atraktivity obce;
            Zlepšenie miestnych základných služieb;
            Podpora aktivít v oblasti turizmu a ochrana tradícií
            Vytvorenie priestoru pre realizáciu ďalších aktivít.
 
Výsledky projektu sa budú týkať všetkých obyvateľov obce, bez akýchkoľvek diskriminačných prvkov.
 
RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU PROJEKTU
 
Právne riziká – právny poradca upozorní žiadateľa na všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
 
Technické riziká – prípadné technické riziká boli eliminované kvalitne spracovanou projektovou dokumentáciou. Realizácia technológie bude zabezpečená dodávateľsky (na základe zrealizovaného verejného obstarávania), pričom víťazom sa stala firma, ktorá má dlhoročné skúsenosti s realizáciou stavebných prác. Dodávateľ stavebných prác má dostatočné skúsenosti a personálne kapacity, ktoré garantujú úspešnú realizáciou projektu.
 
Personálne riziká – pre zabezpečenie plynulej a úspešnej implementácie projektu má žiadateľ  skúsenosti s realizáciou rozvojových projektov z vlastných zdrojov aj zo zdrojov EŠIF a nadviazal veľmi dobrú spoluprácu s etablovanou externou poradenskou spoločnosťou. Skúsenosti projektového tímu dokážu eliminovať potenciálne riziká.
 
Finančné – finančné riziká sú spojené najmä s vysokým objemom finančných prostriedkov spojených s realizáciou aktivity. Finančné riadenie obce sa realizuje v súlade s § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona  NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obec dlhodobo hospodári s pozitívnymi výsledkami a má dobrý bankový rating. Poznatky z predchádzajúcich aktivít dávajú predstaviteľom obce jasný prehľad o finančných nárokoch projektu.
 
Časové – časové riziká sú spojené s nedodržaním harmonogramu realizácie technického riešenia a predkladania ŽoP. Dané riziká sú eliminované stanovením reálneho časového predpokladu realizácie projektu, pričom sa vychádzalo z náročnosti technického riešenia a podmienok stanovených vo Výzve.
 
ZDÔVODNENIE POTREBY REALIZÁCIE PROJEKTU
 
Hlavným cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry“ je „zvyšovať kvalitu základných služieb pre obyvateľov obce a návštevníkov obce prostredníctvom investícií súvisiacich s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času a rozvoj kultúry a ochrany tradícií“. Súčasný stav v obci neprospieva rozvoju vidieckej oblasti, práve naopak, odrádza potenciálne prisťahovaných obyvateľov, ktorí radšej volia bývanie v mestách. Súčasný stav je pre obyvateľov obce nevyhovujúci z hľadiska trávenia voľného času a takisto z hľadiska podmienok pre komunitný život. Atraktivitu obce a kvalitu života v nej súčasný stav budovy KD značne znižuje a znevýhodňuje riešenú vidiecku oblasť. Jedným z nástrojov zvyšovania atraktivity obce sú aj investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – ako napr. investície do rekonštrukcie kultúrneho domu z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Zo SWOT analýzy obce definovanej v PHSR obce je zrejmé, že podmienky pre trávenie voľného času v obci nie sú vyhovujúce. Pokračovanie tohto stavu je v súčasnej dobe ďalej neúnosné a miestna samospráva sa predmetný problém rozhodla radikálne vyriešiť.
 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU
 
Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia obce (počet obyvateľov k 31.12.2014 - 580) s dôrazom na rizikové skupiny obyvateľstva z pohľadu ich zraniteľnosti:
            deti,
            ženy, starší ľudia,
            návštevníci obce.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 

Poluvsie1
Skočiť na hlavné menu