Rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD Modra- Harmónia


Dátum: 13.04.2023

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD Modra- HarmóniaRekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD Modra- Harmónia
 
Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD Modra- Harmónia
Kód projektu 309070BBF5
Prijímateľ Názov Mesto Modra
Sídlo Veľký Lipník 283
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Bratislavský kraj Okres Pezinok Mesto Modra  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
28.04.2021 30.06.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 11475,76 EUR
Z toho NFP 11475,76 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD, ktorá sa nachádza na križovatke Okružná a Harmónia v časti Modra – Harmónia. Jedná sa o drevený prístrešok so zadnou stenou vymurovanou z kamenného muriva s betónovým jadrom. Múr ma priznané kamenné murivo, drevená konštrukcia je osadená na kovových pätkách v murive na spevnenej ploche chodníka. Tvar pôvodného prístrešku zastávky je sedlový valbový s dekoratívnym vikierom. Konštrukciu tvorí smrekové rezivo, strecha má krytinu s polykarbonátu.
Prístrešok mal viacero porúch, najmä v časti strešnej konštrukcie. Niektoré časti sa ukazovali ako nefunkčné a ich oprava by nebola efektívna. Preto boli odstránené drevené časti a ponechané murované konštrukcie,  zmena proporcií a tvaru strechy, krytina a celkovo architektonické prevedenie. Zohľadnila sa tak požiadavka, ktorá zodpovedá tradičnej architektonickej forme stavieb a viac zohľadňuje tradičné tvaroslovie a výber materiálov.
Rekonštrukciou autobusovej zastávky sme podporili miestny rozvoj, využívanie verejnej dopravy za prácou, ale aj cestovný ruch v rekreačnej oblasti Modre – Harmónii.
Modernizáciou verejnej zastávku SAD v Harmónii investujeme do vytvárania, zlepšovania infraštruktúr malých rozmerov a kultivujeme verejný priestor.
 
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projketu bola podpora investície do infraštruktúry malých rozmerov a podpora udržateľného rozvoja v regióne. Rekonštruovaná a modernizovaná bola zastávky SAD v Modre - Harmónii. Realizácia bola na základe projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou osobou a vybraným dodávateľom na základe Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Rekonštrukciou a modernizáciou autobusovej zastávky sme podporili miestny rozvoj, využívanie verejnej dopravy za prácou, ale aj cestovný ruch v rekreačnej oblasti Modra – Harmónia.

Rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD Modra- Harmónia2
Skočiť na hlavné menu