Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Lysica


Dátum: 14.12.2022

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Lysica
Lysica
Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Lysica
Kód projektu 309070AIU6
Prijímateľ Názov Obec Lysica
Sídlo Lysica 138
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Žilina Obec Lysica  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.09.2021 31. 08. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 28200,84 EUR
Z toho NFP 28200,84 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky služieb pre obyvateľov obce Lysica v dome smútku v oblasti pietnych služieb ako aj zvýšenia komfortu a náležitej úcty miesta, kde sa konajú bohoslužby. Tým, že pre väčšinu obyvateľom obce, ktorí sa hlásia ku kresťanským hodnotám, je práve účasť na svätých omšiach dôležitá, je využívanie domu smútku na tento účel jeho významnou pridanou hodnotou. Prostredníctvom rekonštrukcie týchto priestorov došlo k spríjemneniu a zlepšeniu komfortu  tohto miesta pre obyvateľov, čím sa nepochybne zvýši aj jeho atraktivita a zviditeľnenie aj v širšom regióne. Uskutočnením modernizácie a rekonštrukcie domu smútku sa zlepšili priestory na poskytovanie základných služieb obyvateľom obce a vynovili sa priestory na dôstojné konanie pohrebného obradu a bohoslužieb. Uskutočnením daných aktivít sa zmodernizovala existujúca a dobudovala sa chýbajúca občianska vybavenosť a zlepšili sa životné a sociálne podmienky obyvateľov obce. Celkovo sa tým zlepšila kvalita života obyvateľov obce. Z hľadiska zvýšenia kvality a atraktivity života na vidieku, projekt prispeje aj k spomaleniu vysídľovania vidieckych oblastí. Zrealizovaný projekt spĺňa v plnej miere priority definované v dokumente PRV 2014-2020, pre opatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Lysica.

Skočiť na hlavné menu