Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Obec Livinské Opatovce


Dátum: 14.06.2023

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Obec Livinské Opatovce

Obec Livinské Opatovce
Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku
Kód projektu 309070ACJ4
Prijímateľ Názov Obec Livinské Opatovce
Sídlo Livinské Opatovce 86
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Partizánske Obec Livinské Opatovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
15.06.2020 14.12.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 17194,02 EUR
Z toho NFP 11850 EUR
Vlastné zdroje 5344,02 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre poskytovanie verejných služieb zrekonštruovaním budovy domu smútku. Uskutočnením prístavby a rekonštrukcie domu smútku sa zlepšili priestory na poskytovanie základných služieb obyvateľom obce a vynovili sa priestory na dôstojné konanie pohrebného obradu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v obci Livinské Opatovce, pričom jeho realizáciou sa docielila vyššia atraktivita obce a vyššia kvalita života občanov. Uskutočnením daných aktivít sa zmodernizovala existujúca a dobudovala sa chýbajúca občianska vybavenosť a zlepšili sa životné a sociálne podmienky obyvateľov obce. Celkovo sa tým zlepšila kvalita života obyvateľov obce. 
Obec Livinské Opatovce1
Skočiť na hlavné menu