Program rozvoja vidieka


PRV SR 2014 - 2020
Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.
 
Z operačného programu bude posilnená  konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva a to i formou  financovania odborných  školení, kurzov a poradenských  služieb. Zámerom je zvýšiť odbornosť  jednotlivých poľnohospodárov, spracovateľov a prijímateľov pomoci z fondov EÚ.
 
Investíciami do skladovania, spracovania, uvádzania výrobkov na trh bude podporená celková výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych  podnikov.
 
Z operačného programu bude financovaná výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístupu k lesnej pôde, modernizácia a oprava odvodňovacích systémov a kanálov.
 
Nezabudlo sa ani na mladých podnikateľov resp. podporu podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby, ale aj podporu malých poľnohospodárskych podnikov. Investície budú smerované do vidieckeho cestovného ruch a agroturistiky.
 
Finančné prostriedky pôjdu do obnovy dedín vo vidieckych oblastiach a to najmä na miestne kanalizácie, vodovody, miestne komunikácie, mosty, lávky, zastávky. Aktivity budú smerovať aj na zmenu vzhľadu a úpravu obcí,  tvorbu verejných priestranstiev námestí a parkov. Priestor dostane aj budovanie širokopásmového internetu, vrátane zriadení verejne prístupných miest.
 
Program rozvoja vidieka  2 099 199 696,- EUR
Z toho Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  1 559 691 844,- EUR
Štátny rozpočet SR     539 507 852,-  EUR
 
Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
 
 
Skočiť na hlavné menu