ProDam


Dátum: 14.09.2021

Obrázok k aktualite ProDam
Názov: ProDam (Protect Danube and Morava)

ProDAM

Krátky popis: Ako ukázali posledné veľké záplavy v rokoch 2006 a 2013, je slovensko-rakúska pohraničná oblasť závislá od dobre plánovanej protipovodňovej ochrany. Projekt ProDam optimalizoval spoločný manažment povodňových rizík tým, že zaviedol riadenie rizík a zvýšil povedomie o rizikách prostredníctvom vytvárania a analýzy terénnych modelov. Ďalej sa zameriaval na ochranu poľnohospodárskej pôdy a plánovanie opatrení proti povodniam. Výsledkom je nielen zhromažďovanie údajov odborníkmi, univerzitami či miestnymi orgánmi, ale aj ochrana miestneho obyvateľstva. Hore uvedené opatrenia sú realizované prostredníctvom spoločných protipovodňových systémov na rakúskej i na slovenskej strane. Súčasné investície do protipovodňovej ochrany zabezpečujú bezpečnosť bývania pre budúce generácie na oboch stranách hranice.

Prijímateľ:  Via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, LOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Celkové oprávnené náklady projektu: 1 298 803,00 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 1 103 982,55 eur (prostriedky EÚ); 54 950,00 eur (ŠR SR)
Vlastné zdroje: 102 405,30 eur
Operačný program: Interreg V-A SK-AT
Doba realizácie projektu: september 2017 – august 2021
 
 
 
Skočiť na hlavné menu