Prístavba a rekonštrukcia domu smútku Pažiť


Dátum: 12.09.2022

Obrázok k aktualite Prístavba a rekonštrukcia domu smútku Pažiť
Pažiť
Názov projektu Prístavba a rekonštrukcia domu smútku
Kód projektu 309070ACJ6
Prijímateľ Názov Obec Pažiť
Sídlo Pažiť 78
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Partizánske Obec Pažiť  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
12. 02. 2021 14. 04. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 17761,27 EUR
Z toho NFP 13320,00 EUR
Vlastné zdroje 4441.27 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre poskytovanie verejných služieb zrekonštruovaním budovy domu smútku. Hlavným očakávaním realizácie projektu bolo najmä vytvorenie podmienok pre poskytovanie služieb občanom v budove domu smútku, zvýšenie atraktivity regiónu a jeho zviditeľnenie, zabránenie migrácii obyvateľstva a efektívne vplývanie na rozvoj rôznych sektorov hospodárstva uvedeného regiónu. Dosiahnutie týchto cieľov vyplýva zo snahy budovať pozitívny imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov, k čomu prispejú aj výstupy tohto projektu vo forme zlepšenia podmienok poskytovania verejných služieb a úpravou priestorov pre poskytovanie pietnych služieb.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola rekonštrukcia a prístavba k domu smútku v obci Pažiť, pričom jeho realizáciou sa docielila vyššia atraktivita obce a vyššia kvalita života občanov. Navrhovanou prístavbou sa zlepšila využiteľnosť domu smútku pri pohrebných obradoch. Rekonštrukcia prispela tiež k modernizácii vnútorných priestorov. Uskutočnením prístavby a rekonštrukcie domu smútku sa zlepšili priestory na poskytovanie základných služieb obyvateľom obce a vynovili sa priestory na dôstojné konanie pohrebného obradu. Uskutočnením daných aktivít sa zmodernizovala existujúca a dobudovala sa chýbajúca občianska vybavenosť a zlepšili sa životné a sociálne podmienky obyvateľov obce.
Pažiť1
Skočiť na hlavné menu