Prešovská univerzita zateplí internát na Námestí mládeže za viac ako 700-tisíc eur


Dátum: 19.07.2022

Obrázok k aktualite Prešovská univerzita zateplí internát na Námestí mládeže za viac ako 700-tisíc eur

Prešovská univerzita (PU) v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Aktuálne sa začali práce na internáte na Námestí mládeže v celkovej výške nákladov viac ako 700 tisíc eur. Hradené budú zo štrukturálnych fondov EÚ a vlastných zdrojov univerzity.

Prešovská univerzita spustila pod taktovkou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) realizáciu ďalšieho projektu zo štrukturálnych fondov Európskej únie s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt sa týka nielen zmeny vzhľadu, ale aj ďalších technicko-prevádzkových stránok študentského domova na Námestí mládeže s celkovou ubytovacou kapacitou 159 miest.

Zníženie energetickej náročnosti internátu

„Hlavným účelom je zníženie energetickej náročnosti budovy. Dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, strešného plášťa, k čiastočnej výmene výplňových konštrukcií, vybuduje sa bezbariérový prístup do budovy a zrealizujú sa stavebné úpravy s tým súvisiace,“ priblížil Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a rozvoj PU. Projekt rieši aj návrh bleskozvodovej sústavy a výmenu pôvodných osvetľovacích telies za nové na báze LED technológie a osadené budú  fotovoltaické panely s akumulátormi na streche študentského domova. „Ráta sa taktiež s kompletne novou plynovou kotolňou, vrátane merania a regulácie, zaizolovaním dostupných rozvodov teplej vody a hydraulickým vyregulovaní vykurovacej sústavy,“ doplnila investičná technička PU Darina Gajdárová.

Uskutočnením spomenutých  prác by malo dôjsť k viac ako 50% zníženiu tepelných strát objektu, čo by sa malo prejaviť aj na znížení nákladov univerzity pri prevádzke energií. Finančné výdavky vynaložené na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 709 tis. eur s 5% finančným podielom univerzity vo výške 35,5 tis. eur. Ukončenie prác na tomto objekte je naplánované na júl 2023. 

Časť interiéru už prešla rekonštrukciou

V študentskom domove na Námestí mládeže bola koncom októbra minulého roka ukončená aj rekonštrukcia bloku B, ktorý pozostáva z troch podlaží a 24 buniek. „V rámci rekonštrukcie objektu došlo k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov. Každá ubytovacia bunka je tak vybavená vlastným sociálnym zariadením a na chodbách pribudli kuchynky pre individuálne stravovanie študentov,“ uviedol Ján Mikluš, koordinátor prevádzkovo-technických činností Študentského domova PU. Obnovovaná stavba je zároveň riešená tak, aby všetky jej funkcie boli dostupné aj pre osoby s obmedzenými schopnosťami, nielen pohybovými, ale i zrakovými či sluchovým. V internáte sa vymenili podlahy, rozvody vody a kanalizácie, obnovili sa vnútorné omietky a interiér sa kompletne vymaľoval. Súčasťou rekonštrukcie bola aj obnova balkónov a mobiliáru, ktorý sa nahradil novým. Pribudli i nové kuchynské linky, vymenili sa  interiérové dvere a zárubne. Celková hodnota rekonštrukcie bloku B predstavovala sumu bezmála 290 000 € s DPH a bola hradená z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov univerzity.

 

Od marca tohto roku prebiehajú aj práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul. 17. Novembra 11, tzv. nového internátu. Predpokladaným prínosom zateplenia a všetkých navrhnutých opatrní je zníženie tepelných strát objektu o viac ako 50%, zefektívnenie systému vykurovania a prípravy teplej vody, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a súčasne čiastočná sebestačnosť pri výrobe elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaickej sústavy s akumulátormi. Celkové výdavky na tento projekt predstavujú objem finančných prostriedkov vo výške takmer 1, 8 mil. eur, pričom 5% finančný podiel univerzity predstavuje sumu takmer 89,5 tis. eur. Práce by mali byť ukončené v marci 2023.

 


Skočiť na hlavné menu