Predseda vlády SR Ľudovít Ódor sa aktívne zaujíma o životné podmienky a sociálnoekonomický stav v rómskych komunitách


Dátum: 02.06.2023

Obrázok k aktualite Predseda vlády SR Ľudovít Ódor sa aktívne zaujíma o životné podmienky a sociálnoekonomický stav v rómskych komunitách
Dnes mal s s predsedom Vlády SR príležitosť rokovať o aktivitách úradu, jeho krátkodobých a dlhodobých cieľoch, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero.

Prioritou, na ktorej sme sa zhodli, je preskúmanie možností pre čo najefektívnejšie dočerpanie eurofondov z predchádzajúceho programového obdobia v prospech obyvateľov MRK a aktuálny stav a zameranie pripravovaných výziev, v rámci ktorých sa budú realizovať projekty v nasledujúcich rokoch.

V súlade s Partnerskou dohodou 2021-2027 a Programom Slovensko v súčasnosti náš úrad pripravuje tri národné projekty: Národný projekt Rozvojové tímy, Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie a Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami. Zároveň ÚSVRK plánuje vyhlásiť dopytovo orientovanú výzvu na MOaPS do konca júna 2023.

Predseda vlády SR Ľudovít Ódor má záujem o našu tému a vážime si, že sme sa zhodli na spoločných krokoch a prioritách, ktoré budú viesť k lepšiemu Slovensku, kvalitnejšiemu životu v obciach a komunitách.

Skočiť na hlavné menu