Pomoc obciam pri príprave projektov i podpora zapájania dlhodobo nezamestnaných Rómov na trh práce - výzvy USVRK v novom programovom období


Dátum: 10.04.2023

Obrázok k aktualite Pomoc obciam pri príprave projektov i podpora zapájania dlhodobo nezamestnaných Rómov na trh práce - výzvy USVRK v novom programovom období

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravuje výzvy nových národných projektov. Tie využijú skúsenosti z realizácie projektov z predchádzajúcich siedmich rokov a nové poznatky ako aj odporúčania Európskej komisie pre inklúziu obyvateľov rómskych komunít. Na zlepšenie životných podmienok v marginalizovaných rómskych komunitách je v Programovom období 2021 – 2027 vyčlenených 907 miliónov eur alokovaných medzi sprostredkovateľské orgány implementujúce jednotlivé ciele politík a v rámci nich špecifické ciele. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude rozhodovať o 400 miliónoch eur a má silnú pozíciu pri príprave výziev. V roku 2023 sa plánuje vyhlásiť 7 výziev vo výške takmer 169  miliónov eur  

Som presvedčený o tom, že komplexný prístup, ktorý spája investičné a tzv. mäkké projekty, investície zamerané aj na majoritnú časť obyvateľov, či 0 % spolufinancovanie pre obce zaradené do Atlasu rómskych komunít, presvedčia primátorov a starostov, aby sa prihlásili do výziev, ktoré budú vyhlásené sprostredkovateľským orgánom na našom úrade alebo na iných ministerstvách. V harmonogame plánovaných výziev na tento rok je napríklad výzva pre národný projekt rozvojové tímy, v rámci ktorých sa umiestnia tímy expertov do obcí, v ktorých budú riešiť konkrétne problémy všetkých obyvateľov. Už v tomto roku chceme podporiť Asistenciu samosprávam pri projektovom riadení, ktorá samosprávam pomôže pri príprave a riadení projektov z EU fondov.  Intenzívne pracujeme aj na príprave výzvy pre Miestne občianske a poriadkové  služby, ktoré plnia v obciach preventívne aktivity a zo strany samopsráv je o ne veľký dopyt,“ povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na tlačovom brífingu oganizovanom pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.  

Súčasťou harmonogramu plánovaných výziev je výzva pre národný projekt  na prípravu dlhodobo nezamestnaných na pracovné prostredie a pomoc podnikom pri zamestnávaní Rómov. Prioritou do konca roka je aj pokračovanie v projekte, ktorý umožní pomoc samosprávam pri legislatívnom vysporiadaní pozemkov.

Plánované národné projekty realizované USVRK v rokoch 2023:

1. Národný projekt Asistencia pri budovaní súdržných samospráv podporou synergie intervencií a spolupráce 

- asistencia pri posilňovaní odborných kapacít samospráv s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri príprave, plánovaní, implementácii a vyhodnocovaní intervencií v oblasti sociálno-ekonomickej integrácie MRK.

2. Národný projekt Rozvojové tímy

- zabezpečovanie integrovaného komplexného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných podmienok obyvateľov MRK, podpora komunitného rozvoja v danej obci a skvalitňovanie života obyvateľov celej obce.

3. Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkového vlastníctva v osídleniach

- usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v osídleniach, zameraný na vysporiadanie celého osídlenia.

4. Projekt Miestne občianske a preventívne služby

- podpora zamestnanosti a občianskeho spolunažívania.

5. Projekt Zamestnanosť

- podpora zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb v splupráci so subjektami, ktoré majú skúsenosti so zapojením obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít na pracovný trh, pomoc podnikom zamestnávajúcim obyvateľov komunít.

6. Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík voči Rómom

- sledovanie pokroku v napĺňaní cieľov Stratégie pre Rómov, zber údajov o životných podmienkach.


Skočiť na hlavné menu