Pokračujeme v návštevách regiónov: Bardejovský okres má šancu napredovať aj vďaka slovensko-poľskej spolupráci


Dátum: 23.02.2024

Obrázok k aktualite Pokračujeme v návštevách regiónov: Bardejovský okres má šancu napredovať aj vďaka slovensko-poľskej spolupráci
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši a štátny tajomník Michal Kaliňák sa dnes stretli s predstaviteľmi územnej samosprávy v bardejovskom okrese. Návšteva regiónov v rámci rezortných regionálnych dní je súčasťou záväzku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) počúvať hlas miest, obcí a krajov a intenzívnejšie ich zapájať do diskusie o investíciách.

„Pred voľbami sme sľúbili, že nebudeme vládnuť z Bratislavy, ale priamo v regiónoch budeme s ich predstaviteľmi diskutovať o tom, čo mestá, obce a kraje najviac trápi a hľadať spoločne riešenia. To všetko v duchu hesla – žiadne rozhodnutia bez diskusie a žiadne nové kompetencie bez peňazí. Po regióne Kysúc a trebišovskom okrese prišiel na rad okres Bardejov. V rámci nových eurofondov bude Prešovský samosprávny kraj, ktorého je tento okres súčasťou, samostatne rozhodovať o sume viac ako 286 miliónov eur. Ďalšie peniaze by mali byť v bardejovskom okrese preinvestované v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov, ktoré po novom nazývame prioritné,“ vyhlásil minister investícií Richard Raši.

S predstaviteľmi územnej samosprávy v Bardejove minister hovoril o možnostiach podpory z eurofondov i dotačných schém a predstavil im návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne MIRRI SR, ktorá je jedným z kľúčových nástrojov pomoci aj pre samosprávu. „Obce, mestá a ich inštitúcie potrebujú efektívne fungovať. Naša novela zákona o verejnom obstarávaní im to zásadne uľahčí, pretože rozväzuje ruky obstarávateľom, no zároveň ostáva zachovaná verejná kontrola a transparentnosť,“ zdôraznil Raši.

Novela prináša zjednodušenie postupu vo verejnom obstarávaní, zmenu limitov pre jednotlivé postupy, navýšenie limitov pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky, navýšenie limitov pri podlimitných zákazkách na tovary a služby pre mestá a obce, úpravu pokút za vybrané porušenie zákona, ale tiež záchranu samospráv pred nútenou správou.

Novela zákona o VO úzko súvisí so zjednodušením čerpania eurofondov, ktoré sú jedným z najdôležitejších zdrojov podpory regiónov. V okrese Bardejov sa v dobiehajúcom programovom období (2014 – 2020) realizovalo 318 projektov a vyčerpalo 70,63 milióna eur. V rokoch 2018 – 2019 sa v rámci implementácie Akčného plánu uzatvorilo 13 zmlúv o poskytnutie regionálneho príspevku v celkovej sume viac ako 1,5 milióna eur. V rokoch 2020 až 2023 boli takmer výlučne podporované projekty podnikateľských subjektov, vrátane niekoľkých obecných podnikov.

Výraznou pomocou aj pre okres Bardejov je tiež eurofondový operačný program Interreg V-A Poľsko – Slovensko, vďaka ktorému sa v dobiehajúcom období realizovalo 90 projektov a ďalších viac ako 450 mikroprojektov v rámci Fondu malých projektov. Z programu sa vybudovalo, zmodernizovalo alebo vyznačilo viac ako 3 000 kilometrov cezhraničných turistických chodníkov, zrekonštruovalo sa viac ako 120 pamiatok kultúrneho dedičstva a zmodernizovalo viac ako 200 kilometrov ciest napájajúcich sa na sieť TEN-T.
Naplno spustený je už aj nový program Interreg Poľsko – Slovensko (2021 – 2027), kde sú zazmluvnené prvé projekty (Fond malých projektov a cesty). „Fond malých projektov je efektívnym nástrojom na mnohé lokálne iniciatívy a rozvoj spolupráce medzi ľuďmi. Projekty podané v zimných výzvach sa už hodnotia a veríme, že ich efekty budú ďalej rozvíjať slovensko-poľskú spoluprácu, vďaka ktorej má tento región výraznú šancu posúvať sa stále vpred,“ vyhlásil minister.

Okrem zdrojov z Európskej únie pomôžu bardejovskému okresu regionálne dotácie. „Už v najbližších mesiacoch plánujeme vyhlásiť výzvu na predkladanie nových žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v sume takmer 1 059 700 eur, čo je v porovnaní s rokom 2023 nárast o 50 %,“ dodal Raši.

„Dnešok nás utvrdil v tom, že to, čo robíme, má pridanú hodnotu. Pretože diskusiou s aktérmi v území dokážeme nastavovať riešenia tak, aby boli užitočné a udržateľné. V Bardejove nie sme náhodou – ide o najmenej rozvinutý okres, ktorému štát a naše ministerstvo výrazne finančne prispeli. Zároveň má toto mesto obrovský potenciál čerpať aj peniaze v rámci prihraničnej spolupráce. Naším cieľom je nastaviť pomoc tak, aby  peniaze, ktoré putujú do tohto okresu, mohli byť využité na spolufinancovanie projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg. Ak sa nám to podarí tu a v každom ďalšom okrese zo zoznamu najmenej rozvinutých, na konci roka budeme môcť konštatovať, že naše ministerstvo prispelo na rozvoj najmenej rozvinutých  okresov sumou 17 miliónov eur,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

„Zároveň môžeme povedať, že sa nám už podarilo splniť prvé sľuby. Zrealizoval sa odklad stavebnej legislatívy či odklad účinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred uložením na skládku. V apríli plánujeme spustiť centrá zdieľaných služieb a interaktívnu mapu partnerstva. Novela zákona o VO je v legislatívnom procese. Vieme si teda priamo v regiónoch vyhodnotiť, čo sa nám už podarilo a čo nás ešte spoločne čaká,“ dodal Kaliňák.

Skočiť na hlavné menu