Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová


Dátum: 15.08.2023

Obrázok k aktualite Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová
hand1
Názov projektu Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová
Kód projektu 309070AVT8
Prijímateľ Názov Mesto Handlová
Sídlo Námestie baníkov 7
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Prievidza Obec Mesto Handlová  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
06.09.2022 24.11.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 24948 EUR
Z toho NFP 24948 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Zámerom mesta Handlová je v rámci budovania turistickej infraštruktúry v priestore Námestia baníkov osadiť základný informačný systém pre návštevníkov mesta, turistov a obyvateľov, poskytujúci informácie o meste, jeho okolí a jednotlivých pamätihodnostiach dokumentovaných v rámci mestskéhoprojektu HAIKONY. Takýto spôsob poskytovania informácií o zaujímavostiach, atraktivitách, turisticky zaujímavých lokalitách v meste t.č. absentuje, jeho vybudovanie vytvorí novú možnosť šírenia informácií prispievajúcich k rozvoju cestovného ruchu tak, aby boli prístupné širokej verejnosti čo najjednoduchšie - bez časových a priestorových obmedzení.
Ciele projektu:
-              modernou a inovatívnou formou zvýšiť informovanosť cieľových skupín o meste;
-              vytvoriť novú zaujímavú turistickú atrakciu (mestský informačný okruh);
-              prilákať do mesta a regiónu turistov, návštevníkov;
-              vytvoriť produkty, ktoré by boli prístupné širokej verejnosti;
-              podporiť novovznikajúci branding mesta (HAIKONY);
-              zvýšiť pridanú hodnotu územia.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt bol realizovaný jednou hlavnou aktivitou „Vytvorenie turistickej infraštruktúry“, v rámci oprávnenej aktivity č. 2 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.
Hlavná aktivita bola rozdelená na dve časti:
1.            Vybudovanie informačných tabúľ (1x hlavná informačná  tabuľa + 4 informačné tabule k objektom)
2.            Vybudovanie Infokiosku
hand3
Skočiť na hlavné menu