Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov PD Kútniky - zavlažovanie


Dátum: 15.08.2022

Obrázok k aktualite Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov PD Kútniky - zavlažovanie
 Kutniky2
Názov projektu Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov PD Kútniky - zavlažovanie
Kód projektu 041TT300021
Prijímateľ Názov Obec Turie
Sídlo Turie, 214
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Žilina Obec Turie  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
03.08. 2021 23.11. 2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 14756,40 EUR
Z toho NFP 12297,00 EUR
Vlastné zdroje 2459,4 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom nášho projektu je podpora prírodného vyžitia, ktoré je jeden z hlavných cieľom aj v rámci Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina. Preto máme za to, že projekt je v súlade s plánmi rozvoja obcí na základe tvorby priestranstva pre prírodné vyžitie a nakoľko obec Turie ponúka mnoho možností na rekreáciu, turistiku či šport tak je projekt maximálne využiteľný.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Revitalizácia verejného priestranstva okolia kaplnky sv. Anny. Projekt rieši realizáciu úpravy verejného priestranstva v okolí kaplnky sv. Anny. Projekt je realizovaný na základe oprávnených činností MAS konkrétne - Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. Zahŕňa oprávnené výdavky na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry napr. zeleň alebo lavičky (priestor na oddych).
 
Skočiť na hlavné menu