PMÚ SR informuje o základnej podmienke Programu Slovensko týkajúcej sa štátnej pomoci


Dátum: 17.01.2023

Obrázok k aktualite PMÚ SR informuje o základnej podmienke Programu Slovensko týkajúcej sa štátnej pomoci
Základné podmienky Programu Slovensko majú byť zabezpečené a uplatňované počas celého programového obdobia 2021 – 2027.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, v súvislosti s Programom Slovensko, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 23. 11. 2022, si dovoľuje informovať poskytovateľov pomoci a vykonávateľov schém pomoci o základnej podmienke Programu Slovensko týkajúcej sa oblasti štátnej pomoci.

Základné podmienky predstavujú súbor legislatívnych, strategických a koncepčných podmieneností, ktoré majú byť zabezpečené a uplatňované počas celého programového obdobia 2021 – 2027. Splnenie základných podmienok má byť zabezpečené nielen pred implementáciou jednotlivých opatrení pomoci, ale aj počas celej implementácie jednotlivých opatrení pomoci po dobu trvania Programu Slovensko, v opačnom prípade hrozí riziko pozastavenia finančných prostriedkov z Programu Slovensko.

Celkovo je pre programové obdobie 2021 – 2027 potrebné splniť 20 základných podmienok, a to 4 horizontálne podmienky a 16 tematických podmienok. Pre každú základnú podmienku je definovaný súbor kritérií. Na zabezpečenie splnenia každej základnej podmienky je potrebné splnenie všetkých jej kritérií.

Základná podmienka týkajúca sa oblasti štátnej pomoci patrí medzi horizontálne podmienky a je súčasťou schváleného Programu Slovensko v nasledujúcom znení:

Horizontálna základná podmienka - 2. Nástroje a kapacita na účinné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci

Riadiace orgány majú nástroje a kapacitu na overovanie dodržiavania pravidiel štátnej pomoci:

  1. v prípade podnikov v ťažkostiach a podnikov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na vymáhanie;
  2. prostredníctvom prístupu k odbornému poradenstvu a usmerneniam v otázkach štátnej pomoci, ktoré poskytujú experti miestnych alebo vnútroštátnych orgánov v oblasti štátnej pomoci.

V kontexte základnej podmienky týkajúcej sa oblasti štátnej pomoci sa slovenské orgány zaviazali, že pre splnenie základnej podmienky uvedenej pod bodom 1 vo vzťahu k podnikom v ťažkostiach bude podmienkou vydania záväzného stanoviska Protimonopolného úradu SR ako koordinátora pomoci k jednotlivým schémam pomoci a k opatreniam pomoci ad hoc v rámci Programu Slovensko, v zmysle § 7 ods. 4 a § 8 ods. 2 zákona o štátnej pomoci, predloženie Metodiky na overenie podmienky, že podnik (žiadateľ) nie je podnikom v ťažkostiach (ďalej len „metodika na overenie podniku v ťažkostiach“) zo strany poskytovateľa pomoci, resp. vykonávateľa schémy. Metodika na overenie podniku v ťažkostiach bude zároveň tvoriť prílohu schém pomoci vypracovaných a implementovaných v rámci Programu Slovensko pre zabezpečenie splnenia základnej podmienky týkajúcej sa oblasti štátnej pomoci počas celej doby implementácie príslušnej schémy pomoci.

Uvedené sa týka predovšetkým schém štátnej pomoci a opatrení štátnej pomoci ad hoc. V prípade schém minimálnej pomoci a opatrení minimálnej pomoci ad hoc prichádza predloženie metodiky na overenie podniku v ťažkostiach do úvahy za predpokladu, že v rámci schémy minimálnej pomoci nebude možné poskytnúť minimálnu pomoc, resp. minimálna pomoc ad hoc nebude môcť byť poskytnutá podniku v ťažkostiach na základe predpisov EÚ vo vzťahu k fondom EÚ. Nariadenia Komisie týkajúce sa minimálnej pomoci umožňujú poskytnutie minimálnej pomoci aj podnikom v ťažkostiach s výnimkou nariadenia Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu v platnom znení.

V súvislosti s preukazovaním splnenia základnej podmienky uvedenej pod bodom 1 vo vzťahu k podnikom v ťažkostiach bude, vzhľadom na uvedené, koordinátor pomoci k schémam pomoci v rámci Programu Slovensko pred vydaním stanoviska vyžadovať predloženie metodiky na overenie podniku v ťažkostiach vypracovanej zo strany poskytovateľa pomoci, resp. vykonávateľa schém. V danom prípade bude možné akceptovať aktualizované existujúce metodiky vo vzťahu k overovaniu podnikov v ťažkostiach, ktoré uplatňujú jednotliví poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém už v rámci súčasne platných a účinných schém pomoci. Pri pomoci ad hoc musí byť súčasťou žiadosti o stanovisko aj samostatný dokument preukazujúci splnenie podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach (napr. vyplnený test podniku v ťažkostiach).

Pre splnenie základnej podmienky uvedenej pod bodom 1 vo vzťahu k podnikom, na ktoré sa vzťahuje požiadavka vymáhania, sa slovenské orgány zaviazali, že zabezpečia preukazovanie splnenia tejto podmienky zo strany žiadateľa (napr. formou vyhlásenia) a overenie splnenia tejto podmienky zo strany poskytovateľa pomoci, resp. vykonávateľov schém. Poskytovateľ, resp. vykonávatelia schém môžu overiť splnenie tejto podmienky najmä prostredníctvom webového sídla Protimonopolného úradu SR www.antimon.gov.sk, v časti Štátna pomoc - Rozhodnutia Európskej komisie - vrátenie pomoci, kde sú k dispozícii údaje s prípadmi vymáhania pomoci, ktoré pravidelne aktualizuje Európska komisia s cieľom poskytnúť aktuálne informácie o vymáhaní neoprávnene poskytnutej a nezlučiteľnej štátnej pomoci v jednotlivých členských štátoch. Úprava preukazovania splnenia tejto podmienky zo strany žiadateľa a overenie splnenia podmienky zo strany poskytovateľa pomoci, resp. vykonávateľa schém bude premietnutá do príslušných schém pomoci. Pri pomoci ad hoc musí byť v žiadosti o stanovisko vyhodnotené, či je predmetná podmienka splnená a ako bola overená.


Skočiť na hlavné menu