Platforma Google Maps 2 - Krompachy- rekonštrukcia hate


Dátum: 10.01.2024

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 - Krompachy- rekonštrukcia hate
Platforma Google Maps 2 - Krompachy- rekonštrukcia hate

Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku!


Krompachy- rekonštrukcia hate Opis projektu: Projekt rieši protipovodňovú ochranu v rámci geografickej oblasti "Kolinovce - Hornád". Navrhované opatrenie zabezpečí ochranu pred povodňami geografickej oblasti na úrovni Q100. Navrhované opatrenie, ktoré rieši rekonštrukciu hate Krompachy v rkm 99,800 je v súlade s plánom manažmentu povodňového rizika. Po realizácii rekonštrukcie bude nadväzne zmenený manipulačný poriadok vodnej stavby, ktorý bude podrobne riešiť manipuláciu pri povodňových prietokoch na vodnom toku Hornád. Vodná stavba sa nachádza na toku Hornád , ID 4-32-0,1,03,05-1, pričom protipovodňové opatrenie ktorým je rekonštrukcia tejto stavby sa prejaví v úseku riečneho kilometra 100,000-101,800 spadajúceho do katastra obce Kolinovce. Vodná stavba hať Krompachy je situovaná na rieke Hornád medzi obcou Kolinovce a mestom Krompachy v riečnom kilometri 99,800 tesne pod železničným mostom trate Žilina - Košice. V okrajovej časti mesta Krompachy a v obci Kolinovce sa nachádzajú rómske komunity - uvedené v aktuálnom Atlase rómskych komunít. Nenávratný finančný príspevok: 2 047 562,68 € ​

Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps
Skočiť na hlavné menu