Park v obci Lastovce


Dátum: 19.02.2024

Obrázok k aktualite Park v obci LastovceLastovce1
 
Názov projektu Park v obci Lastovce
Kód projektu 309070ANY2
Prijímateľ Názov Obec Lastovce
Sídlo Obec Lastovce, Hlavná 306
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Košický  kraj Okres Košice okolie Obec Lastovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
20.06.2023 29.09.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 40010,18 EUR
Z toho NFP 40010,18 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci. Park v obci Lastovce bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu sa posilní vybavenosť územia, zlepší sa nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je park v obci Lastovce. Realizovaný projekt má zásadný vplyv na zvýšenie atraktivity obce a kvalitu života obyvateľov obce vrátane marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktorými sú znevýhodnené skupiny obyvateľstva, často vystavené rôznym formám diskriminácie, patria sem mladí ľudia a absolventi, starší ľudia, ľudia s nízkym vzdelaním, osoby so zdravotným postihnutím, ženy s deťmi, príslušníci rómskeho etnika. Z uvedeného vyplýva, že projekt rieši uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Lastovce2
Skočiť na hlavné menu