Pamätná izba Lipník


Dátum: 12.04.2024

Obrázok k aktualite Pamätná izba Lipník

Lipník
 
Názov projektu Pamätná izba Lipník
Kód projektu 309070BBD6
Prijímateľ Názov Obec Lipník
Sídlo Lipník 36
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj  
Okres Prievidza
 
Obec Lipník  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
 
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
24.01.2023 22.05.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 34825,73 EUR
Z toho NFP 25000 EUR
Vlastné zdroje 94825,73 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je:
•             vytvoriť turisticky zaujímavý objekt v podobe pamätnej izby, ktorá umožní turistom, návštevníkom ale aj miestnym obyvateľom pohľad do minulosti,
•             vytvoriť „lákadlo“ – produkt cestovného ruchu,
•             zviditeľniť obec,
•             podporiť rozvoj turizmu,
•             podporiť uchovanie tradícií, prezentáciu minulosti, ktorá bude zhmotnená v podobe exponátov v pamätnej izbe,
•             prezentovať históriu obce zaujímavou formou,
•             podporiť zmysluplné trávenie voľného času,
•             zachovanie kultúrneho dedičstva,
•             podpora vzájomnej spolupráce samosprávy s podnikateľským sektorom v oblasti cestovného ruchu,
•             podporiť medzigeneračný dialog,
•             podporiť regionálnu náuku u detí a mladých.     
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Zámerom obce Lipník je vybudovať v objekte rodinného domu pamätnú izbu s expozíciou. V celom území handlovskej doliny sa žiadne múzeum, pamätná izba, ani expozícia, nenachádza. Obec má bohatú históriu, pretože prvá písomná zmienka o obci siaha do roku 1 355 a pôvodne patrila k Panstvu Sivý kameň. Snahou obce je zosumarizovať čo najviac informácií pre turistov a návštevníkov, ako aj miestnych obyvateľov, aby spoznali bohatú históriu, ktorú obec má a taktiež spoznali zvyky, tradície, tradičné odevy, jedlá, ale tiež život kedysi zhmotnený na fotografiách a exponátoch.
Lipník2
Skočiť na hlavné menu