OZNAM: Program Slovensko 2021 – 2027 – Zverejnenie správy o hodnotení a dátum verejného prerokovania


Dátum: 09.06.2022

Obrázok k aktualite OZNAM: Program Slovensko 2021 – 2027 – Zverejnenie správy o hodnotení a dátum verejného prerokovania
OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „PROGRAM SLOVENSKO 2021 – 2027“ A  INFORMÁCIA O ICH VEREJNOM PREROKOVANÍ

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na stránkach www.mirri.gov.skwww.enviroportal.sk zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program Slovensko 2021 – 2027“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Stanoviská k vyššie uvedenému strategickému dokumentu a k Správe o hodnotení strategického dokumentu môžete zaslať do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sekcia Operačný program Slovensko

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční 9. júna 2022 od 14:00 hod. v priestoroch auly Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť, v súlade s § 65g ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou pripomienkovania predmetných dokumentov zaslaním písomného stanoviska na vyššie uvedenú adresu.

Dokumenty a prílohy:

Program Slovensko 2021 -2027 – vlastný materiál (PDF, 6 178 KB)

Plán spravodlivej transformácie územia SR (PDF, 2 204 KB)

Správa o hodnotení strategického dokumentu Program Slovensko 2021 -2027 (PDF, 7 339 KB)

Prílohy k Správe o hodnotení strategického dokumentu Program Slovensko 2021 -2027:

  1. Príloha č.1 – Vyhodnotenie pripomienok (PDF, 726 KB)
  2. Príloha č. 2 – Vyhodnotenie požiadaviek z rozsahu hodnotenia (PDF, 124 KB)
  3. Príloha č. 3 – Kritéria na priorizáciu financovania obnovy budov (PDF, 143 KB)
  4. Príloha č. 4 – Kritéria pre udržateľné využívanie dendromasy (PDF, 176 KB)
  5. Príloha č. 5 – Aplikácia prístupu zásady EK „Výrazne nenarušiť“ (PDF, 390 KB)
  6. Príloha č. 6 – Sumarizácia hodnotenia cezhraničných vplyvov súvisiacich strategických dokumentov (PDF, 214 KB)
  7. Príloha č. 7 –  príloha IX. Správy o hodnotení netechnické zhrnutie (PDF, 1 135 KB)

Skočiť na hlavné menu