Obnova závlahového hospodárstva v spoločnosti AGROPEK-TEAM, spol. s r.o.


Dátum: 14.12.2021

Obrázok k aktualite Obnova závlahového hospodárstva v spoločnosti AGROPEK-TEAM, spol. s r.o.
 AGROPEK-TEAM
Názov projektu Obnova závlahového hospodárstva v spoločnosti AGROPEK-TEAM, spol. s r.o.
Kód projektu 041TT300020
Prijímateľ Názov AGROPEK-TEAM, spol. s r.o.
Sídlo Veľký Grob
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj Okres Galanta Veľký Grob  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
7.10.2020 24.08.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 238 657,00 EUR
Z toho NFP 119 328,50 EUR
Vlastné zdroje 119 328,50 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Primárnym cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť podniku v oblasti pestovania strukovín, okopanín a olejnín prostredníctvom investícií do nových závlahových systémov a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu.
Z primárneho cieľa možno odvodiť ďalšie, nasledovné ciele:
•            zníženie výrobných nákladov, zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v špeciálnej rastlinnej výrobe,
•            integrovať do závlahovej infraštruktúry ako aj koncových zariadení nové inovatívne technológie a technické zariadenia, ktoré zabezpečia zvýšenie účinnosti závlah, znížia straty vody a spotrebu energie,
•            prostredníctvom aplikácií nových technológii a inovácii a posilniť trhové príležitosti,
•            inovovať postupy v poľnohospodárskej prvovýrobe v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR,
•            zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov v špeciálnej rastlinnej výrobe,
•            eliminovať negatívne dopady na životné prostredie.
Tieto ciele sú v súlade so schváleným Programom rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie č.4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Zavlažovanie, pričom sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti v sektore špeciálnej rastlinnej výroby.
Realizáciou investície podnik zároveň eliminoval svoje slabé stránky v špeciálnej rastlinnej výrobe, ktoré spočívali najmä v zastaranej technológii závlahových systémov.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Na dosiahnutie stanovených cieľov spoločnosť AGROPEK-TEAM, spol. s r. o. realizovala nasledovné investície:
1.           Obstaranie koncových zariadení závlahových systémov:
•            Pivotový zavlažovač fixný 500 m (1 ks)
•            Pivotový zavlažovač fixný 510 m (1 ks)
•            Pivotový zavlažovač premiestniteľný 310 m (1 ks)
 AGROPEK-TEAM1
Skočiť na hlavné menu