Národný projekt prinesie podporu pre duševné zdravie detí a mládež


Dátum: 21.11.2023

Obrázok k aktualite Národný projekt prinesie podporu pre duševné zdravie detí a mládež
Nový národný projekt "Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie" realizovaný Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prinesie systémovú podporu pre duševné zdravie detí a mládeže naprieč celým systémom školstva. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu

inisterstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Cieľom projektu je implementovať aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebareguláciu, komunikačné zručnosti a sebaúctu detí a mládeže. Sústredí sa aj na predchádzanie aktuálnym problémom, ako sú šikana a kyberšikana, užívanie návykových látok či poruchy príjmu potravy.

"Na zabezpečenie podpory duševného zdravia detí a mládeže nestačí reagovať na vzniknuté kritické situácie. Nevyhnutné je zamerať sa na prevenciu. V rezorte školstva to znamená podporu zručností, návykov a vedomostí potrebných na to, aby sa deti a mládež dokázali postarať o svoje duševné zdravie," zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Národný projekt zmapuje, posúdi a v prehľadnom elektronickom portáli sprístupní existujúce preventívne programy. Zároveň podľa aktuálnych potrieb pribudnú nové. Súčasťou portálu budú aj metodiky a sprievodné materiály, ktoré pokryjú hlavné oblasti duševného zdravia a rizikového správania. Prístupných bude vyše 320 nástrojov pre zamestnancov systému poradenstva a prevencie, špeciálnych výchovných zariadení (ŠVZ) a centier pre deti a rodiny (CDR). Do roku 2027 chcú podporiť viac ako 1100 odborných a pedagogických zamestnancov, zrealizovať minimálne 7000 hodín vzdelávania a už počas trvania projektu pozitívne zasiahnuť vyše 10.000 detí a mládeže. "Túto podporu by mali deti dostávať naprieč celým systémom školstva - od tried, cez zariadenia poradenstva a prevencie až po ŠVZ a CDR," priblížili z rezortu. V rámci projektu sa zároveň bude vzdelávať 180 multidisciplinárnych tímov v sociálno-psychologickom výcviku na posilnenie tvorby bezpečného prostredia a účinnej práce s triedou či skupinou. Ďalších 80 odborných zamestnancov zariadení poradenstva a prevencie a ŠVZ získa vzdelanie v skupinových zručnostiach, čo sa odzrkadlí približne na 800 triednych učiteľoch. Vzdelávanie sa bude realizovať vo viacerých cykloch, pričom prví absolventi pribudnú najneskôr v roku 2026. Odborní a pedagogickí zamestnanci získajú podporu aj v prípade náročných výziev alebo potreby rozvoja v špecifickej oblasti. Významná supervízna podpora bude predstavovať 5400 hodín supervízie minimálne s 25 vyškolenými novými supervízormi. Tím odborníkov vyškolí aj 240 vedúcich zamestnancov škôl v postupoch v krízovej situácii.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu