Národné spolufinancovanie projektov v novom programovom období 2021 až 2027 sa zvyšuje


Dátum: 12.04.2022

Obrázok k aktualite Národné spolufinancovanie projektov v novom programovom období 2021 až 2027 sa zvyšuje
Národné spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov prijímateľov v novom programovom období eurofondov 2021 až 2027 sa zvyšuje. Dôvodom je nižšia alokácia európskych prostriedkov pre Slovensko v aktuálnom programovom období v porovnaní s predchádzajúcim na roky 2014 až 2020, ako aj nižšia miera financovania z fondov Európskej únie pre Bratislavský samosprávny kraj a cieľ Európska územná spolupráca. Vláda v utorok schválila s pripomienkou Stratégiu financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 až 2027.

Zvýšené nároky na domáce spolufinancovanie podľa materiálu nemôžu byť kryté len zo štátneho rozpočtu. Pandémia COVID-19 a následné opatrenia na odstránenie a zmiernenie jej dôsledkov totiž výrazne zaťažili štátny rozpočet. S cieľom zvýšenia zodpovednosti a zainteresovanosti prijímateľov sa upravuje a zjednocuje podiel spolufinancovania prijímateľov z vlastných zdrojov. Pre prijímateľov implementujúcich operácie v menej rozvinutom regióne (všetky kraje s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja), v okresoch Malacky, Pezinok, Senec a v rámci cieľa Európska územná spolupráca bude miera spolufinancovania z ich vlastných zdrojov vo výške 8 %. Pre prijímateľov implementujúcich operácie v okrese Bratislava sa určuje miera spolufinancovania z vlastných zdrojov vo výške 15 %.

Súčasne sa zavádzajú pozitívne výnimky, teda nulové spolufinancovanie prijímateľov z vlastných zdrojov pre vybrané oblasti na podporu vedy, výskumu a inovácií, financovanie aktivít so 100 % koeficientom na výpočet podpory poskytovanej na ciele v oblasti zmeny klímy. Platí to aj pre prijímateľov územnej samosprávy - obce, mestá v aktuálnom vydaní Atlasu rómskych komunít s prítomnosťou rómskych osídlení, pre prijímateľov v rámci projektov Európskeho sociálneho fondu plus, ktorí sú registrovaní ako poskytovatelia sociálnych služieb, a tiež pre prijímateľov, školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení tiež v rámci uvedeného sociálneho fondu.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu