Najvyšší súd sa s pomocou eurofondov priblíži ešte viac k ľuďom


Dátum: 10.12.2021

Obrázok k aktualite Najvyšší súd sa s pomocou eurofondov priblíži ešte viac k ľuďom
Vysoká kvalita rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu (NS) SR, podpora strategického plánovania a rozhodovania, zefektívnenie prístupu verejnosti k informáciám cez informačné centrum, zvýšenie transparentnosti či zavedenie nového informačného systému v knižnici súdu. To sú len niektoré z prínosov projektu "Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti" financovaného z európskych zdrojov, ktorým Najvyšší súd ešte viac skvalitní svoje procesy smerom dovnútra i navonok. Projekt je financovaný cez Operačný program Efektívna verejná správa sumou takmer dva milióny eur. Jeho primárnym cieľom je dosiahnuť stav, keď budú procesy na súde zoptimalizované do takej miery, že budú poskytovať maximálnu pridanú hodnotu.

Prvou dôležitou oblasťou v projekte je zvýšiť kvalitu odborného servisu smerom k sudcom, a to pre potreby rozhodovania jednotlivých vecí. Tento servis sudcom poskytuje analytická jednotka Najvyššieho súdu – oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ODAK). Analytici vypracúvajú pre sudcov odborné právne podklady a stanoviská, robia analýzy a rešerše, čo podporuje kvalitu rozhodovacej a zjednocovacej činnosti súdu. V tomto prípade ide o analytikov judikatúry. Vďaka projektu sa ich tím rozšíri o dátových a procesných analytikov. Prvá skupina bude pracovať s údajmi a vyhodnocovať ich, druhá bude mapovať a nastavovať interné procesy. Cez lepšiu prácu s dátami a procesmi sa zlepší strategické plánovanie a rozhodovanie. Projekt sa venuje aj presnému procesnému mapovaniu obehu súdneho spisu. Vytvoria sa procesné mapy, ktoré detailne popíšu všetky procesy, ktoré súvisia so spisom, ako aj s jednotlivými úkonmi súdneho konania.

Európske zdroje budú putovať aj na modernizáciu a zefektívnenie práce informačného centra Najvyššieho súdu, ktoré poskytuje svoje služby občanom. Súd sa tak priblíži ešte viac k ľuďom a uspokojí ich požiadavky v potrebnej kvalite, ako aj v čase, keď to budú potrebovať. Informačné centrum poskytuje informácie účastníkom konania a ich právnym zástupcom o stave konania. Práca sa zefektívni vypracovaním manuálu činnosti centra, nastaví sa ešte viac proklientsky orientovaný prístup k ľuďom, aby dostali požadované informácie rýchlo a efektívne. Centrum bude zároveň pre verejnosť otvorené cez týždeň dlhšie, ako to bolo doteraz. Informačné centrum vybavilo v roku 2019 mesačne priemerne 24 osobných nahliadnutí do spisu, vlani 20. Okrem toho v roku 2019 mesačne vybavilo v priemere 700 telefonátov, vlani 800 plus 80 e-mailových žiadostí. Tieto čísla svedčia o tom, že o služby centra je skutočne veľký záujem. Jeho modernizácia a zefektívnenie sú teda viac ako žiadúce. Zmodernizuje sa tiež knižnica súdu, a to nastavením nového knižnično-informačného systému, čo bude mať veľkú pridanú hodnotu pre sudcov, ich asistentov či iných záujemcov.

V neposlednom rade sa v projekte myslí aj na reformu výberových konaní na pozície asistentov sudcov a analytikov ODAK. Tieto pozície sú totiž aktuálne obsadzované ako štátnozamestnanecké, obe si však vyžadujú oveľa väčšiu a najmä špecifickejšiu odbornosť, a to predovšetkým v prípade asistentov, ktorí musia spĺňať rovnaké podmienky ako vyšší súdni úradníci. Do výberového procesu treba zahrnúť inovatívne formy testov, ktoré budú prispôsobené špecifickým požiadavkám na výber ľudí na konkrétne vysoko odborné pozície. Zreformované výberové konania si získajú dôveru odbornej aj laickej verejnosti, zabezpečia prihlásenie sa dostatočného počtu kvalifikovaných uchádzačov a rovnako znížia fluktuáciu zamestnancov.

Napokon chce Najvyšší súd projektom ešte viac posilniť svoju transparentnosť a zvýšiť tak dôveru ľudí v justíciu. Zavedený bude protikorupčný manažérsky systém. Celý proces bude zabezpečovať interný zamestnanec, ktorý bude dopodrobna poznať protikorupčnú politiku, postupy, všetky riziká, s čím bude oboznamovať ostatných zamestnancov. Umožní to včas identifikovať korupčné správanie a hneď v úvode ho eliminovať, čím chce Najvyšší súd v maximálnej možnej miere predchádzať korupcii.

Viac informácií o projekte sa nachádza v zmluve, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu