Modernizácia závlahových systémov v RD Pavlice


Dátum: 17.01.2023

Obrázok k aktualite Modernizácia závlahových systémov v RD Pavlice


Pavlice
Názov projektu Modernizácia závlahových systémov v RD Pavlice
Kód projektu 041TT300019
Prijímateľ Názov Roľnícke družstvo v Pavliciach
Sídlo Pavlice
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj Okres Trnava Obec Pavlice  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
31.01.2019 04.10.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 987059 EUR
Z toho NFP 493529,50 EUR
Vlastné zdroje 493529,50  EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Primárnym cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť podniku v oblasti pestovania zeleniny, okopanín a olejnín prostredníctvom investícií do nových závlahových systémov a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu.
Z primárneho cieľa možno odvodiť ďalšie, nasledovné ciele:
•             posilniť úsek špeciálnej rastlinnej výroby, ťažiskom ktorej bude pestovanie zeleniny, 
•             prostredníctvom investícii znížiť výrobné náklady, zvýšiť produkciu, efektívnosť výroby a produktivitu práce v špeciálnej rastlinnej výrobe (zeleninárstvo),
•             integrovať do závlahovej infraštruktúry ako aj koncových zariadení nové inovatívne technológie a technické zariadenia, ktoré zabezpečia zvýšenie účinnosti závlah, znížia straty vody a spotrebu energie,
•             prostredníctvom aplikácií nových technológii a inovácii a posilniť trhové príležitosti,
•             zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov v špeciálnej rastlinnej výrobe,
•             eliminovať negatívne dopady na životné prostredie.
Tieto ciele sú v súlade so schváleným Programom rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie č.4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Zavlažovanie, pričom sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti v sektore špeciálnej rastlinnej výroby.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov 1. Pivotový zavlažovač fixný + corner rameno 403 + 91 m (1 ks)
2. Pivotový zavlažovač fixný 313 m (1 ks)
3. Pivotový zavlažovač fixný 400 m (1 ks)
4. Pivotový zavlažovač fixný 378 m (1 ks)
5. Pivotový zavlažovač fixný 317 m (1 ks)
6. Pivotový zavlažovač fixný 324 m (1 ks)
7. Pivotový zavlažovač fixný + corner rameno 400 + 91 m (1 ks)
8. Pivotový zavlažovač fixný + corner rameno 315 + 91 m (1 ks)
9. Pásový zavlažovač 560m/140mm  (7 ks)

Skočiť na hlavné menu