Modernizácia závlahového detailu – širokozáberové zavlažovače a pásové zavlažovače


Dátum: 15.02.2023

Obrázok k aktualite Modernizácia závlahového detailu – širokozáberové zavlažovače a pásové zavlažovače

Modernizácia závlahového detailu
 
Názov projektu Modernizácia závlahového detailu – širokozáberové zavlažovače a pásové zavlažovače
Kód projektu 041TN300001
Prijímateľ Názov Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice
Sídlo Družstevná 682/33
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Nové Mesto nad Váhom Obec Čachtice  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
31.02.2021 24.10.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 488875,25 EUR
Z toho NFP 244437,62 EUR
Vlastné zdroje 244437,63EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu  
Cieľom predkladaného projektu je prostredníctvom rozvoja investícií do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov a rekonštrukcie závlahových čerpacích staníc, zvýšenie produkcie alebo jej kvality. Realizáciou projektu zabezpečíme naplnenie nasledovných cieľov:
-              zvyšovanie produkcie alebo jej kvality v odvetviach ŽV a ŠRV,
-              zvyšovanie odbytu,
-              znižovanie záťaže na životné prostredie,
-              zvyšovanie kvality a úrodnosti pôdy a ochranu pred jej degradáciou,
-              zvyšovanie efektivity využívania vody,
-              zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku,
-              využívanie moderných technológií šetrných k životnému prostrediu.
Cieľ projektu je v súlade s identifikovateľnou oblasťou Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, s daným opatrením 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrením 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a zameraním výzvy – Zavlažovanie.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov V rámci realizácie predkladaného projektu – modernizácie závlahového detailu a rekonštrukcie závlahových čerpacích staníc sa žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Čachtice rozhodlo pre obstaranie širokopásových strojov a pásových zavlažovačov, v rozsahu: lineárny univerzálny zavlažovač L1: typ frontálny a pivotový pohyb – v počte 1 ks, pivotový zavlažovač P1: typ stabilný – v počte 1 ks, pásový zavlažovač 100-330 – v počte 5 ks, pásový zavlažovač 110-470 – v počte 1 ks, ktoré nahradia zastaralé pásové zavlažovače a rekonštrukcie závlahovej čerpacej stanice ZČS 1 – Pobedím a závlahovej čerpacej stanice ZČS 2 Považany. Navrhované širokozáberové a pásové zavlažovače predstavujú nové inovatívne zariadenia, ktoré robia zavlažovací systém ľahšie ovládateľný, precíznejší, stabilnejší a hospodárnejší. Všetky častí zavlažovacích strojov sú precízne optimalizované, galvanizované (ISO certifikované), od potrubí k tesniacim spojom a uholníkových konštrukcií, boli pridané nove prvky k hnacím vežiam aby zaistili lepší prenos energie a ľahšiu inštaláciu a pohodlnejšie ovládanie.
Prostredníctvom realizácie investície, ktorá predstavuje predmet projektu plánujeme zavlažovať plodiny v súlade s výzvou a prílohou č. 7 k výzve „Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe“, konkrétne sa jedná o tieto plodiny: krmoviny pestované na ornej pôde pre využitie vo vlastnej živočíšnej výrobe, hrach siaty, repa cukrová, jahody, kukurica siata cukrová.
 

Skočiť na hlavné menu