MIRRI SR: Parlament schválil novelu zákona, ktorá umožní zachrániť eurofondové projekty


Dátum: 28.06.2023

Obrázok k aktualite MIRRI SR: Parlament schválil novelu zákona, ktorá umožní zachrániť eurofondové projekty
Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila dve novely zákonov z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Legislatívne zmeny uľahčia financovanie eurofondových projektov  a projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a taktiež umožnia zlepšenie digitálnych služieb štátu pre občanov a podnikateľov.

P
rvým legislatívnym návrhom, ktorý parlament dnes schválil, je novela zákona č.  539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Návrh zákona sa predkladá na základe potreby prepojenia legislatívnej úpravy podpory regionálneho rozvoja a nástrojov implementácie fondov Európskej únie. Chýbajúce prepojenie procesov v konečnom dôsledku viedlo k nemožnosti nastavenia nedopytového mechanizmu realizácie integrovaných územných investícií v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), ktorý riadi MIRRI SR. Cieľom novely je tiež zvýšenie miery schopnosti strategického plánovania subjektov územnej samosprávy, ktorá je v súčasnosti nízka. Vďaka novele sa zlepší reakcia na nepredvídateľné situácie - nárast cien hlavne stavebných materiálov či energií – a to zavedením možnosti poskytovania finančných prostriedkov na dofinancovanie projektov.

„Vďaka schválenej novele sa zjednotia všetky pravidlá pri poskytovaní dotácií a eurofondov – vznikne tak jednotný strategický dokument aj pre najmenej rozvinuté okresy ale aj pre integrované územné investície. Partneri si tak budú môcť strategicky plánovať svoje investičné priority a to bez ohľadu na to, či budú financované z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu,“ uviedla štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová. Za návrh hlasovalo 134 zo 137 prítomných poslancov. Týmto zákonom sa novelizujú aj zákony upravujúce poskytovanie príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a prostriedkov Európskej únie. Vďaka novele bude možné z nových eurofondov priamo zazmluvniť projekty,  ktoré sa nestihnú celé dokončiť včas zo starých eurofondov, teda do konca roka 2023.

„Fázovanie projektov je dôležitým opatrení, ktoré sme prijali na záchranu eurofondov v dobiehajúcom programovom období. Vďaka našej novele bude možné dokončenie projektov, ktoré sa nestihnú celé zrealizovať do konca tohto roka, financovať z nových eurofondov z Programu Slovensko. Zabránime tak prepadnutiu významnej časti starých eurofondov a zachránime projekty, od ktorých by inak prijímatelia museli odstúpiť,“ povedal minister investícií Peter Balík.

Najväčšou zmenou, ktorú prináša novela, je možnosť priameho zazmluvnenia – pre dofinancovanie už predtým zazmluvnených projektov nebude  potrebné nanovo vyhlasovať výzvy. „Proces fázovania sa tak zjednoduší a zrýchli,“ uviedol minister Balík. Po novom poskytovateľ nebude musieť vyhlasovať výzvu a prijímateľ nebude musieť predkladať žiadosť – prebehne iba jednoduché posúdenie administratívnych podmienok v zmysle nariadenia.

Ďalšou novelou, ktorú dnes schválil parlament, je novela zákona o informačných technológiách verejnej správy. Hlasovalo za ňu 124 zo 136 prítomných poslancov.  Táto novela z dielne MIRRI SR pripravuje posun v automatizácii komunikácie občana so štátom. Uľahčí sa digitalizácia životných situácií – novela úradom (ministerstvám, Generálnej prokuratúre SR, NKÚ, zdravotným poisťovniam a pod.) ukladá povinnosť vzájomne si pri ich zabezpečovaní poskytovať súčinnosť ako aj poskytovať MIRRI SR údaje o stave spracovávaných podaní občanov a pod. Ministerstvo informatizácie bude proces medzirezortnej spolupráce pri životných situáciách usmerňovať a koordinovať. Zavedie sa taktiež pre občanov aj podnikateľov možnosť automatizovaného sprístupnenia údajov, ktoré o nich eviduje štát vo svojich informačných systémoch, ako aj informácie o ich využívaní.

Okrem iného sa ruší poplatok za navýšenie kapacity elektronickej štátnej schránky na portáli Slovensko.sk, ktorú využívajú statisíce podnikateľov aj občanov. Za zvýšenie kapacity schránky o 1 GB museli užívatelia doteraz platiť poplatok 10 eur ročne. Odteraz bude veľkosť schránky používateľa automaticky daná dostupnou kapacitou portálu slovensko.sk, čím sa posúva používateľský zážitok schránky bližšie k populárnym poskytovateľom e-mailových služieb. „Naším cieľom je, aby digitálne služby pre občanov boli moderné, jednoduché a bez byrokracie. Touto novelou posilňujeme v informatizácii štátu,“ dodal minister informatizácie Balík.

Novela zákona č. 95/2019 okrem toho zjednocuje a upravuje postup pri riešení a nahlasovaní incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pre všetky orgány verejnej správy sa upresnia a sprehľadnia povinnosti a zavedú sa pravidlá s dôrazom na prevenciu pred vznikom kybernetických incidentov.

Taktiež zvyšuje dôraz na už existujúce povinnosti používať jednotný dizajn pre webové sídla verejnej správy a tiež povinný postup pri elektronizácii služieb. Po novom na vytváranie mobilných aplikácií pri určených inštitúciách bude dohliadať MIRRI SR.
 
Skočiť na hlavné menu