Rezort pôdohospodárstva a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zlyhali pri riadení operačného programu Rybné hospodárstvo (OPRH) na roky 2014 – 2020. Pre zložitý a zle nastavený systém Slovensko nedostatočne využilo možnosť aktívne podporiť podnikateľov z oblasti rybného hospodárstva. Pôvodne bolo na tento operačný program z európskych zdrojov vyčlenených bezmála 16 miliónov eur, z ktorých sme museli vrátiť Bruselu až 51 % (8,05 mil. eur). Z tejto zníženej sumy bola za deväť rokov využitá len necelá tretina, a to na podporu 43 projektov. Nad rámec pravidiel boli využité financie na technickú pomoc súvisiacu s administráciou implementácie programu, pričom výrazná časť bola použitá na preplatenie miezd.


„Za tento program pôvodne zodpovedala pôdohospodárska agentúra, a to aj v čase, keď sme ju kontrolovali a na základe zistení kontrolórov sme museli konštatovať, že v agentúre je vysoké riziko spojené s korupciou či netransparentnosťou. Tieto neštandardné pomery sa prejavili aj v zlom riadení a manažovaní. K želaným zmenám nedošlo ani po zmene riadiaceho orgánu, keď agentúru nahradilo ministerstvo pôdohospodárstva. Problémy tohto operačného programu tak zostali v tieni káuz trojmiliardových priamych platieb pre poľnohospodárov,“ uviedol podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Jaroslav Ivančo.
 
Infografika: Kontrola: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020; Kontrolované obdobie: 2019 - 2022 a súvisiace obdobia; Operačný program Rybné hospodárstvo je najhoršie čerpaný operačný program na Slovensku v programovom období 2014 – 2020; Alokácia: 31,3 mil. €; 2,96 € na obyvateľa; Čerpanie: 94 % z toho na technickú pomoc (napr. administratívu): 4 %; Alokácia: 15,8 mil. €; 2,90 €na obyvateľa; Čerpanie zo zníženej alokácie: 32,6 % z toho na technickú pomoc (napr. administratívu): 32 %; 7,74 mil. € zlým riadením programu došlo k zníženiu alokácie o 51 %; Dôsledok opakovaných znižovaní: Strategický dokument revidovaný a schvaľovaný osemkrát; Kontrola NKÚ potvrdila riziko nedočerpania alokácie OPRH; NKÚ odporúča na ekonomické a technologické hodnotenia projektov využívať odborných hodnotiteľov z ČR.

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 bol pre prijímateľov nečitateľný, administratívne náročný a jeho proces bol zdĺhavý. Európska komisia tento program schválila 15. júla 2015, prvé výzvy boli vyhlásené až v decembri 2016. Pre porovnanie v Česku to trvalo šesť mesiacov. V rámci programu bolo spolu vyhlásených 34 výziev a vyzvaní, pričom 24 z nich musel riadiaci orgán v rôznych úsekoch programového obdobia stiahnuť. V deviatich prípadoch preto, že na výzvu nikto nereagoval. Napriek tomu, že z tohto programu získali pomoc aj malé projekty a podpora Únie dosahovala pri niektorých cca 16-tisíc eur, administratíva bola rovnako náročná ako pri získavaní financií na výstavbu diaľnic či nemocníc. „V prípade diaľnice však zhotoviteľ projektu nemusí počítať s rizikom nulovej produkcie. Pre podnikateľov v rybnom hospodárstve sú aj preto eurofondy rizikové. Ak im napríklad ochorejú ryby, nemajú čo predať, a teda nesplnia merateľné ukazovatele a eurofondy musia vrátiť,“ vysvetlil podpredseda kontrolórov. „Keďže spoluúčasť pri týchto výzvach bola 50 %, tí, čo neboli finančne silní aj pred prijatím eurofondov, nemali šancu ustáť sankcie. Preto niektorí podnikatelia svoje žiadosti stiahli, prípadne ich vôbec nepodali,“ dodal J. Ivančo.
Najväčšou záťažou pre mikropodniky a malé a stredné podniky boli dokumenty k verejnému obstarávaniu, povoľovací proces z hľadiska vplyvu na životné prostredie alebo stavebné povolenia. Pre zle nastavený proces sa stalo štandardom dodatočné dopĺňanie povinných príloh. Zdĺhavosť spracovania a schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok nebola spôsobená iba jeho zložitosťou, predkladaním neúplných žiadostí žiadateľmi, ale aj nedostatočným počtom preškolených a kvalifikovaných pracovníkov rezortu pôdohospodárstva, ich častými zmenami, a aj dlhým posudzovaním odbornými hodnotiteľmi. Kontrolóri napríklad našli žiadosti, o ktorých sa rozhodlo po vyše 200 dňoch od ich podania. Podľa pravidiel to malo byť maximálne 70 dní. V prípade hodnotiteľov bol problém aj nízky počet, ktorý neumožnil ich náhodný výber na hodnotenie projektov. Nízky záujem zo strany odborných hodnotiteľov súvisí aj s nedostatočnou odmenou, ktorá nepokrýva ani náklady na cestovanie do Bratislavy. 

Akvakultúra, chov rýb a ich spracovanie patrí k najrýchlejšie rastúcim odvetviam potravinárskej výroby vo svete. Hoci na Slovensku nemá rybné hospodárstvo dlhodobú tradíciu, má citeľný vplyv na rozvoj lokálnej ekonomiky v mieste produkcie rýb a je doménou mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Napriek priaznivému vplyvu rybieho mäsa na zdravie obyvateľov, naša krajina zatiaľ nevyužíva jeho potenciál. „Ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán musí urobiť zmeny v organizácii, dokumentácii, pri flexibilite plánovania, rozdeľovaní financií a následnej realizácii projektov. Je potrebné analyzovať možnosti zjednodušenia systému napríklad použitím paušálnych platieb či zjednodušením vykazovania výdavkov. Procesy môže urýchliť tiež automatizácia hodnotenia. Nehovoriac o tom, že celý systém komunikácie so žiadateľmi musí byť užívateľsky prívetivejší,“ zdôraznil podpredseda kontrolórov. NKÚ odporúča rezortu stabilizovať organizačnú štruktúru pre administratívne kapacity, vytvoriť samostatnú organizačnú jednotku zameranú na rybné hospodárstvo a tiež posilniť kapacity na vybavovanie žiadostí. 

Medzi žiadateľmi a potenciálnymi prijímateľmi európskej finančnej pomoci urobili kontrolóri anonymný dotazníkový prieskum. Administratívny proces spojený s operačným programom Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 označilo 90 % zúčastnených za náročný. Platených poradcov a poradenské firmy pre prípravu projektov využilo až 76 %, len 5 % využilo štátne regionálne informačné poradenské centrá. Z celkového počtu respondentov, ktorí reagovali na otázky národnej autority pre oblasť externej kontroly, až polovica uviedla, že nemá skúsenosti so zapojením sa do tohto programu. Z toho len 5 % deklarovalo, že nemá ani záujem žiadať o príspevok. 
Dobrým príkladom, ako sa vysporiadať s problémami čerpania európskej pomoci na rybné hospodárstvo je Česká republika. Slovensko a Česko mali na roky 2014-2020 pridelenú porovnateľnú alokáciu z eurofondov na jedného obyvateľa (viď tabuľka). Západní susedia po deviatich rokoch však vykázali takmer trojnásobne lepšie čerpanie. Rozdielny prístup k tejto problematike medzi krajinami ukazuje aj nový operačný program, ktorý mali v Čechách schválený už v  júni 2022 a prvé výzvy boli vyhlásené štyri mesiace potom. Rýchle prijatie OP Rybářství svedčí o dobrej spolupráci medzi Ministerstvom zemědělství s českým rybárskym podnikateľským sektorom. Slovenská republika je opäť na úplne opačnom konci peletónu, keď náš program Rybné hospodárstvo na 2021 – 2027 bol schválený ako posledný (marec 2023) a prvé výzvy sú zatiaľ plánované na prvý polrok 2024.
Správa o výsledku kontroly (pdf, 2,9 MB): https://www.nku.gov.sk/documents/d/nku/sprava_rybne_hospodarstvo

Porovnanie operačných programov v Slovenskej a českej republike

Slovenská republika   Česká republika
OP Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 Rozdiel OP Rybářství 2014 – 2020
 • Alokácia 15 785 000 eur (zdroj EÚ), t. j.  2,90 eur na obyvateľa
 • Schválený EK – 15. júl 2015
 • Prvý harmonogram výziev 21. januára 2016
 • Vyhlásené prvé výzvy – december 2016
 • Počet schválených žiadostí o NFP – 48
  (september 2023)


časové rozdiely
 • Alokácia 31 108 015 eur (zdroj EÚ), t. j. 2,96 eur na obyvateľa
 • Schválený EK – 2. jún 2015
 • Prvý harmonogram výziev 21. augusta 2015
 • Vyhlásené prvé výzvy – november 2015
 • Počet schválených žiadostí o NFP – 888 
  (december 2022)