MIESTNE OBČIANSKE A PREVENTÍVNE SLUŽBY UŽ V HNÚŠTI FUNGUJÚ


Dátum: 10.04.2024

Obrázok k aktualite MIESTNE OBČIANSKE A PREVENTÍVNE SLUŽBY UŽ V HNÚŠTI FUNGUJÚ
Mesto Hnúšťa zavádza služby MOaPS prvýkrát

Hlavným cieľom projektu MOaPS je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v meste Hnúšťa a jej lokalitách, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity.  Projekt sa bude realizovať 30 mesiacov.

Členovia MOaPS sa vo svojej práci budú zameriavať napríklad aj na takéto činnosti:

 • kontrola dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách,

 • monitorovanie dlhodobo opustených rodinných domov a obydlí, evidencia poškodených dopravných značiek, osvetlení a chýbajúcich poklopov, znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a pod.,

 • monitorovanie a hlásenie prípadov podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie PZ SR,

 • monitoring a hlásenie podozrení nelegálneho výrubu lesa,

 • nahlasovanie dlhodobo odstavených alebo opustených vozidiel mestskému úradu,

 • organizácia parkovania pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach,

 • upozorňovanie na nadmerný hluk mimo nočného kľudu,

 • monitoring pohybu túlavých, zranených a vážne chorých zvierat,

 • upozorňovanie a monitorovanie správneho nakladania s odpadom (napr. kontrola zberných nádob, zberných stanovísk),

 • osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na dôležitosť ukladania a triedenia odpadov,

 • upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov,

 • monitorovanie vytvárania nelegálnych skládok a zabezpečenie ich nahlasovanie príslušným orgánom;

 

Vzhľadom na špecifickosť aktivít a potrebu ich osvety v MRK sa budú členovia MOaPS povinne priebežne vzdelávať. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít budú mať vytvorené ideálne podmienky pri hľadaní si práce v podobnej oblasti a zamestnať sa. Zároveň realizáciou činnosti miestnej občianskej a preventívnej služby mesto získa kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá realizáciou aktivít prispeje k celkovému zveľadeniu mesta a rizikových lokalít, čím sa zlepšia sociálne pomery a životné podmienky nielen pre populáciu MRK, ale aj pre všetkých obyvateľov mesta.

.plagát


Skočiť na hlavné menu