Mesto Komárno začalo s revitalizáciou troch vnútroblokových priestorov


Dátum: 20.06.2023

Obrázok k aktualite Mesto Komárno začalo s revitalizáciou troch vnútroblokových priestorov

V rámci mesiaca máj Mesto Komárno začalo realizáciou projektu s názvom: Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne

Hlavným cieľom projektu je regenerácia vnútroblokov sídliska VII v Komárne s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene prostredníctvom regenerácie 14.250 m2 vnútroblokových priestorov. Nenávratný finančný príspevok zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt predstavuje sumu 436 520,87 €, čo je 95% oprávnených výdavkov.

V rámci realizácie projektu prebehnú nasledovné aktivity:

  • revitalizácia detských ihrísk, športovísk, spevnených plôch
  • rozšírenie prvkov mestského mobiliáru
  • revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry – tieto práce sa uskutočnia mimo vegetačného obdobia

Projekt rieši revitalizáciu 3 vnútroblokových priestorov. Na ul. Seressa sa obnoví basketbalové ihrisko, detské ihrisko a osadia sa exteriérové fitness prvky. Naprieč priestorom vznikne nový chodník, ktorý zabezpečí bezbariérový pohyb pre obyvateľov. Na ul. Svätojánska sa obnoví multifunkčné ihrisko, kontajnerové stojiská a spevnené plochy. Na Meštianskej vznikne nové detské ihrisko. Stavebné investície doplní osadenie mobiliáru a obnova, resp. výsadba zelene. Spevnené plochy budú obnovené, aby mohli spĺňať vodozádržnú funkciu v intraviláne mesta.

Vnútrobloky budú po revitalizácii spĺňať športovú, rekreačnú, obslužnú funkciu pre obyvateľov a ekologicko-stabilizačnú funkciu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)


Skočiť na hlavné menu