Kremnica: Projekt výstavby novej kompostárne je vo finálnej fáze


Dátum: 20.05.2024

Obrázok k aktualite Kremnica: Projekt výstavby novej kompostárne je vo finálnej fáze
Na mieste bývalého kompostoviska neďaleko kremnickej železničnej stanice vyrastá moderná kompostáreň, ktorú by mali uviesť do činnosti na jeseň tohto roka. Projekt výstavby, s ktorým sa začalo vlani, je už momentálne vo finálnej fáze. Mesto získalo na vybudovanie kompostárne nenávratný finančný príspevok od Ministerstva životného prostredia SR vo výške 2 730 723 eur, zvyšných 5 percent tvorí spoluúčasť mesta.

V rámci kompostárne sa budú zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady z mesta Kremnica a okolitých obcí. Pôjde o odpad zo záhrad, parkov a cintorínov a tiež biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Ako informovala vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva MsÚ Jana Kyselicová, preberacie konanie celej stavby sa konalo 26. apríla 2024, termín pre odstránenie nedorobkov bol stanovený na 15. mája. Doplnila tiež, že sa pripravujú podklady ku kolaudácii stavby a predpokladaný termín spustenia prevádzky je jeseň tohto roka. Primátor Martin Novodomec hodnotí kompostovisko ako veľký krok vpred v zelenom odpadovom hospodárstve mesta Kremnica:“ Proces výstavby bol z rôznych dôvodov veľmi náročný, ale som presvedčený, že výsledok bude pre mesto a občanov vysoko prijateľný. Nová technológia nám umožní rýchlejšie a kvalitnejšie spracovať a pretvoriť zelený odpad na kompost. Na druhej strane si od zariadení a tovarov, ktoré sme v rámci projektu dostali, sľubujem zvýšenie štandardu pre obyvateľov, ako aj zamestnancov v odpadovom hospodárstve,“ doplnil s tým, že do budúcnosti vidí potenciál úspor pre mesto v platení poplatkov za skládkovanie zeleného odpadu, ako aj možnosť vytvárania nových príjmov z predaja kompostu. „Čaká nás ešte dlhá cesta, kým si v meste zvykneme na správne triedenie tohto odpadu, ale podstatnou správou a výsledkom je, že to bude cesta zelená,“ doplnil. Podľa riaditeľky Mestského podniku služieb Slávky Hnilovej prebieha v súčasnom období v novopostavenom objekte proces zaškolenia odbornej obsluhy z radov zamestnancov Mestského podniku služieb. „Školenia prebiehajú jednotlivo pre technologické vybavenie kompostovacej linky a jednotlivo pre technické zázemie celého komplexu – budov, vstupnej váhy a spevnených plôch areálu,“ konštatovala. Doplnila tiež, že kompostáreň bude slúžiť občanom mesta Kremnica na odovzdávanie kuchynského odpadu z domácností, bioodpadu zo zelene záhrad a z verejných plôch zelene, ktoré bude následne spracované a zhodnotené na výsledný produkt kompostu - pestovateľský substrát. Podrobnejšie budeme verejnosť – občanov nášho mesta informovať v letnom období, kedy ich oboznámime s detailným postupom a frekvenciou zberu kuchynského odpadu z ich domácností a s detailným postupom a frekvenciou zberu bioodpadu zo zelene záhrad. Do domácností budú následne distribuované informačné letáky a nádoby na zber odpadu.
Skočiť na hlavné menu