Komisia víta predbežnú dohodu o dôkladnejšom a nákladovo efektívnejšom nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami


Dátum: 29.01.2024

Obrázok k aktualite Komisia víta predbežnú dohodu o dôkladnejšom a nákladovo efektívnejšom nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami
Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Touto revidovanou smernicou sa podstatne posilní ochrana ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivým vypúšťaním komunálnych odpadových vôd. Povedie to aj k čistejším riekam, jazerám, podzemnej vode a moriam v celej Európe. Smernica sa bude uplatňovať na väčší počet oblastí, keďže sa bude vzťahovať aj na menšie aglomerácie s 1 000 obyvateľmi. V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ sa zabezpečí, aby náklady na túto ochranu čiastočne pokryl zodpovedný priemysel. Okrem toho bude odvetvie odpadových vôd smerovať k energetickej a klimatickej neutralite. Zlepší sa aj hospodárenie s dažďovou vodou, ktorá bude čoraz dôležitejšia vzhľadom na narastajúce silné dažde spôsobené zmenou klímy. Zabezpečí sa tiež prístup k sanitácii vo verejných priestoroch pre dva milióny najzraniteľnejších a marginalizovaných ľudí v EÚ. Je to v súlade s požiadavkami stanovenými v nedávno prijatej revidovanej smernici o pitnej vode, v ktorej sa vyžaduje prístup k vode pre všetkých.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa

Skočiť na hlavné menu