• Komisia predstavila opatrenia na zvýšenie zapojenia sociálnych partnerov na úrovni EÚ a členských štátov


Dátum: 25.01.2023

Obrázok k aktualite •	Komisia predstavila opatrenia na zvýšenie zapojenia sociálnych partnerov na úrovni EÚ a členských štátov
Komisia dnes predstavila iniciatívu, ktorá má výraznejšie posilniť a podporiť sociálny dialóg prijatím konkrétnych opatrení na úrovni EÚ i jej členských štátov. Miera a kvalita zapojenia sociálnych partnerov sa v jednotlivých krajinách značne líši. Popritom na vnútroštátnych úrovniach klesá počet členov v odborových organizáciách, ako aj podiel pracovníkov krytých kolektívnymi zmluvami (z priemeru EÚ na úrovni okolo 66 % v roku 2000 na približne 56 % v roku 2019). Komisia preto prichádza s návrhom na odporúčanie Rady, v ktorom sa stanovuje, ako môžu krajiny EÚ výraznejšie posilniť sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie na vnútroštátnej úrovni. Komisia predkladá aj oznámenie o posilnení a podpore sociálneho dialógu na úrovni EÚ. Sociálni partneri boli do prípravy oboch iniciatív úzko zapojení.

Možnosti rozvoja sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni:
  • V súlade s vnútroštátnou praxou zaručiť konzultácie so sociálnymi partnermi pri navrhovaní a vykonávaní hospodárskych politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík;
  • Obrátiť pozornosť sociálnych partnerov na nové či atypické formy zamestnania a podnecovať ich k rozsiahlej propagácii výhod sociálneho dialógu a každej z dohodnutých kolektívnych zmlúv;
  • Umožniť zvýšenie potenciálu zamestnaneckých a zamestnávateľských združení, napríklad zaručením prístupu k relevantným informáciám a zaistením podpory od národných vlád.
Podpora zapojenia sociálnych partnerov na úrovni EÚ:
  • Posilniť európsky sektorový sociálny dialóg modernizáciou jeho rámca v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi EÚ, prípadne aj revíziou súčasných pravidiel;
  • Pokračovať v podpore sociálnych partnerských dohôd, najmä poskytovaním administratívnej pomoci a právneho poradenstva;
  • Zvýšiť zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politík EÚ, napríklad zhromažďovaním názorov európskych sociálnych partnerov z jednotlivých odvetví na politické priority EÚ pred prijatím ročného pracovného programu Komisie;
  • Zefektívniť technickú a finančnú podporu EÚ pre sociálnych partnerov. Komisia tak napríklad v spolupráci so sociálnymi partnermi zriadi výskumnú sieť na monitorovanie a podporu sociálneho dialógu EÚ.
Okrem toho Komisia vyzýva sociálnych partnerov, aby rokovali a uzatvárali viac sociálnych partnerských dohôd a zvýšili členstvo a reprezentatívnu silu odborových zväzov a zamestnávateľských združení. Komisia bude aj naďalej podporovať sociálny dialóg na medzinárodnej úrovni formou pravidelnej spolupráce s Medzinárodnou organizáciou práce, Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ďalšími.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu