Kaštieľ Hendrichovce – centrum komunitno/spolkových aktivít


Dátum: 15.08.2023

Obrázok k aktualite 	Kaštieľ Hendrichovce – centrum komunitno/spolkových aktivít
Hendrichovce1
Názov projektu Kaštieľ Hendrichovce – centrum komunitno/spolkových aktivít
Kód projektu 309070Z398
Prijímateľ Názov obec Hendrichovce
Sídlo Obecný úrad č. 19
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Prešov Obec Hendrichovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
18.10.2021 16.02.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 49674,24 EUR
Z toho NFP 49674,24 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom realizovaného projektu je rekonštrukcia kaštieľa v obci Hendrichovce, zlepšenie jeho stavu a funkčnosti budovy,
 čím sa skvalitnili kultúrne možnosti obce, zvýšila sa jej atraktivita a posilnila sa vybavenosť územia Hendrichoviec.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt rieši rekonštrukciu vnútorných priestorov kaštieľa v obci Hendrichovce, dispozičné zmeny sociálnych zariadení na
1. NP a využitie prázdnych priestorov na 2. NP pre vytvorenie podmienok pre klubovú, školiacu, komunitnú a spolkovú
činnosť pre obyvateľov i návštevníkov obce Hendrichovce.
Hendrichovce
Skočiť na hlavné menu