Investície v rámci krátkeho dodávateľského reťazca – mäso


Dátum: 14.12.2021

Obrázok k aktualite Investície v rámci krátkeho dodávateľského reťazca – mäso
 ISTRA
Názov projektu Investície v rámci krátkeho dodávateľského reťazca – mäso
Kód projektu 164TT110002
Prijímateľ Názov ISTERMEAT a. s. (generálny partner projektu) + ďalší 3 partneri (Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň, AGRO _ MAT, s.r.o., MKM – Stred spol. s r.o.)
Sídlo Dunajská Streda (generálny partner)
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 16
Podopatrenie 16.4.
 
 
1. Miesto realizácie projektu
    Trnavský kraj Dunajská Streda, Veľký Meder, Dolné Saliby, Dolný Štál
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
27.07.2016 15.10.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 5 555 111,09 EUR
Z toho NFP 4 068 577,75 EUR
Vlastné zdroje 1 486 533,34 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom kolektívnej investície bola horizontálna a vertikálna spolupráca medzi vybranými prvovýrobcami v oblasti živočíšnej výroby a spracovateľom, ktorou sa dosiahne skrátenie zásobovacieho reťazca, čo umožní znížiť náklady na domáce potravinárske produkty, zvýšenie ich kvality, konkurencieschopnosti a predajnosti na slovenskom trhu.
Čiastkové ciele partnerov projektu:
•            rekonštrukciou a modernizáciou objektov a technológie zabezpečiť zefektívnenie a hlavne skvalitnenie živočíšnej výroby a primárneho spracovania mäsa
•            investíciami u spracovateľa vytvoriť podmienky pre rozšírenie sortimentu produktov a zabezpečenie lepšieho odbytu
•            investíciami zameranými na úsporu energetických nákladov znížiť režijné náklady podnikov
•            skvalitniť výrobné a pracovné podmienky, zvýšiť produktivitu práce zamestnancov
•            udržať existujúce pracovné miesta a vytvárať potenciál pre tvorbu nových na úrovni partnerov projektu a aj za projekt ako celok
•            podporiť zvýšenie kvality, sortimentu a predajnosti produktov
•            vytvoriť vhodnú marketingovú a komunikačnú stratégiu krátkeho dodávateľského reťazca
•            vytvoriť nové odbytové miesta pre zabezpečenie lepšieho odbytu
•            celkovo zvýšiť  konkurencieschopnosť do projektu zapojených partnerov lepším využívaním výrobných faktorov
Projekt svojimi cieľmi plne nadväzoval na ciele PRV SR 2014-2020. Ciele projektu boli jasne zadefinované tak na úrovni partnerov, ako aj na úrovni celého projektu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola úprava priestorov mäsovýroby a modernizácia porážky v závode ISTERMEAT a.s., Dunajská Streda, vytvorenie a zariadenie 2 podnikových predajní (v Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi). Súčasťou projektu bolo aj obstaranie nového modernejšieho technologického vybavenia do mäsovej výroby s cieľom zabezpečiť maximálnu flexibilitu výroby – schopnosť podniku reagovať na aktuálne požiadavky trhu a taktiež zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť kvalitou a cenou (v rámci podopatrenia 4.2).
Ďalším predmetom projektu u všetkých partnerov - prvovýrobcov, t. j. PD Orechová Potôň, AGRO _ MAT, s.r.o., MKM – Stred spol. s r.o. bola rekonštrukcia a modernizácia objektov maštalí pre chov ošípaných (v rámci podopatrenia 4.1).
Súčasťou projektu bolo aj vypracovanie realizačnej štúdie týkajúcej sa rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov a zároveň aj realizácia marketingových aktivít zameraných na rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov (v rámci podopatrenia 16.4).
 ISTRA2
Skočiť na hlavné menu