Investície do vybudovania farmy na chov hospodárskych zvierat v Slatinke nad Bebravou


Dátum: 13.04.2023

Obrázok k aktualite Investície do vybudovania farmy na chov hospodárskych zvierat v Slatinke nad BebravouSlatinke nad Bebravou

 
Názov projektu Investície do vybudovania farmy na chov hospodárskych zvierat v Slatinke nad Bebravou
Kód projektu 061TN090165
Prijímateľ Názov Ing. Mária Duláková
Sídlo Timoradza 126
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
24.11.2017 26.07.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo vybudvať farmu s tradičným chovom na ekologických princípoch, či som sa chcela uplatniť na trhu špecifických poľnohospodárskych produktov, po ktorých je značný dopyt.  Tento cieľ je v súlade s Koncpeciou podpory malých, mladých a rodinných farmárov aj s Koncepciou rozvoja poľnohospodárstva nasledovne:
- zvýšenie produkčnej výkonnosti v nosných poľnohospodárskych komoditách na úroveň 80% súčasnej spotreby obyvateľstva na Slovensku
-rozvoj vidieka a zlepšenie životných podmienok a zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva, predovšetkým prostredníctvom podpory sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti
 
 
cieľom bolo:
- zaviesť efektívnu  a výkonnú poľnohospodársku výrobu
- zabezpečiť kvalitu svojej produkcie
-zabezpečiť základné vybavenie a technologické zariadenia
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu - poskytnutej paušálnej platby boli investície pre vytvorenie podmienok pre chov hovädzieho dobytka a chov hydiny. V rámci chovu HD je to plemeno Aberdeen angus - bezrohý mäsový typ a v rámci chovu hydiny  je to chov brojlerov vo výbehovom chove s vysokým podielom prirodzenej stravy.
Slatinke nad Bebravou1
Skočiť na hlavné menu