Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň


Dátum: 14.01.2022

Obrázok k aktualite Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň
 Mesto Tisovec
Názov projektu Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň
Kód projektu 309070Z759
Prijímateľ Názov Mesto Tisovec
Sídlo Tisovec
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
  Banskobystrický kraj Okres Rimavská Sobota Mesto Tisovec
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
07.09.2021 15.10.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 49 866,81 EUR
Z toho NFP 49 866,81 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je:
• zriadenie kultúrno- oddychovej relaxačnej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta
• zvýšenie atraktívnosti a celkového vzhľadu lokality Šťavica
• rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
• vytvorenie nových služieb pre obyvateľov a návštevníkov
• uchovanie obnovenej hodnoty historického významu pre ďalšie generácie.
Celkovým prínosom projektu je obnova štýlovej drevenej stavby a zároveň turisticky zaujímavého objektu, čím sa prispeje k výraznému oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti - mesta Tisovec a k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bolo vybudovanie „Dreveného altánku Šťavica – Tančiareň“. Jedná sa o drevený prístrešok pôdorysných rozmerov 15,61 m (dĺžka) x 10,13 m (šírka). Výška max. je 5,68 m.
 
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron.

Skočiť na hlavné menu