Inovatívny prieskum Zeme


Dátum: 08.04.2024

Obrázok k aktualite Inovatívny prieskum Zeme


Inovatívny prieskum Zeme

Photomap_1

Firma PHOTOMAP, s. r. o., pôsobí na trhu v oblasti geodézie a kartografie. Vykonáva letecký, satelitný a bezpilotný diaľkový prieskum Zeme z rôznych senzorov, spracováva a interpretuje nasnímané a zamerané dáta. V rámci projektu si obstarala inovatívnu technológiu pre mobilné mapovanie a publikovanie geopriestorových dát, ktorá pomôže pri zbere údajov v husto zastavaných oblastiach či v miestach pokrytých vegetáciou.
Svoje firemné portfólio rozšírila o 3 nové produkty - georeferencované laserové mračno bodov, georeferencované panoramatické fotografie a priestorové databázy. Inovatívne produkty pomôžu v oblasti mapovania v úzkych dlhých územiach, aj v lokalitách väčšieho plošného rozsahu. Špičková technológia spočíva v duálnom zbere primárnych údajov, t. j. dát z laserového skenovania a z panoramatických snímok v geodetickej kvalite a prenose. Zlepšený systém mobilného mapovania umožňuje naskenovať a zdokumentovať stovky až tisíce kilometrov koridorov a ich okolia. To všetko za zlomok času na rozdiel od klasického merania geodetickými metódami, ktorých zber údajov v takejto podrobnosti, hustote a presnosti je prakticky nemožný. Automobil so systémom mapovania je schopný zbierať údaje pri rýchlosti 20 km/h až 80 km/h (v závislosti na požadovanej hustote skenovania). Vďaka senzorom - laserový skener a panoramatická kamera, dokumentuje a vyhodnocuje blízke a širšie okolie, v ktorom sa systém pohybuje. Takto získané primárne údaje je možné následne efektívne využiť pre vytvorenie mimoriadne presnej, podrobnej a komplexnej 3D mapy, pozostávajúcej z niekoľkých miliónov laserových bodov a tisícok panoramatických fotografií. Meranie sa môže realizovať aj v noci pri minimálnej prevádzke na cestách.  

Photomap_2
Firma si vďaka realizácii projektu rozšírila sortiment a zvýšila kvalitu poskytovaných meraní. Jej služby sú využívané najmä v oblasti verejnej správy, územného plánovania, dokumentácie skládok a povrchových lomov, správy inžinierskych sietí a infraštruktúry, inventarizácie dopravného značenia, zelene, správy nehnuteľností a pod.  
Viac informácií nájdete tu: https://www.photomap.sk/
 
Prijímateľ NFP: PHOTOMAP, s. r. o.
Názov projektu: Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti PHOTOMAP, s. r. o.
Miesto realizácie: Košice
Realizácia: 12/2021 – 11/2022
Prostriedky EÚ: 199 880 eur
 
 
Photomap_3
Skočiť na hlavné menu