Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.


Dátum: 17.03.2022

Obrázok k aktualite Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 11 zo dňa 15.6.2021, oznamuje, že uzatvorením 4. hodnotiaceho kola dňa 01. 05. 2022, uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01. Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po termíne 30.04.2022 (do konca dňa) už nebude možné predkladať žiadosti o NFP.

 


Skočiť na hlavné menu