Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č. 35


Dátum: 01.06.2023

Obrázok k aktualite Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č. 35

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35 zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (ďalej len „Výzva“) nevydá rozhodnutia o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia Výzvy v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu posudzovaných žiadostí o NFP, ako aj s tým súvisiacej vysokej administratívnej náročnosti prípravy rozhodnutí o ŽoNFP.

Predpokladaný termín vydania všetkých rozhodnutí o žiadostiach o NFP je jún 2023.


Skočiť na hlavné menu