HUMENNÉ: Mesto získalo na dve investičné akcie takmer 380-tisíc eur


Dátum: 03.08.2022

Obrázok k aktualite HUMENNÉ: Mesto získalo na dve investičné akcie takmer 380-tisíc eur
Potešila ma skutočnosť, že sme boli úspešní v eurofondových projektoch. Konkrétne takto samospráva získala na dve realizácie takmer 380 tisíc eur. Na území mesta budeme v šiestich medzigarážových priestoroch nepriepustné povrchy nahrádzať za priepustné, druhý projekt sa týka dobudovania technickej infraštruktúry v osade Podskalka a chodníkov v priľahlých dvoch uliciach. Oficiálne ukončenie stavebných prác je stanovené o šesť mesiacov, no po debate so zástupcami spoločnosti Eurovia SK, ktorá staveniská prebrala, by sa tak malo udiať aj skôr,“ konštatoval primátor mesta Miloš Meričko. V pondelok (1.8.) sa práve so zástupcami Eurovia SK, a.s. ako aj pracovníkmi Odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene MsÚ stretol.
 

Prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, t.j. rekonštrukcia medzigarážových priestorov za účelom presmerovania odtoku zrážkovej vody do koreňového systému okolitej vegetácie a zadržanie zrážkových vôd v teréne. To je hlavný cieľ projektu „Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné“.
Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo životného prostredia SR a výška nenávratného finančného príspevku je 197 021 eur vrátane DPH. Spolufinancovanie samosprávy tvorí 5%.

Povrchovú úpravu spevnených plôch budú tvoriť polovegetačné betónové tvárnice, v rámci jednotlivých objektov sa tiež zrealizuje výsadba okrasných kríkov a zatrávnenie plôch za novoosadenými obrubníkmi.
Lokality/ulice: Laborecká (874 m2), Mierová 33 (855,4 m2), Sokolovská za TKR (282,4 m2), BD Duchnovičova 1683 (168 m2), BD Sokolovská 1691 (480 m2) a BD Duchnovičova 1679 zo severnej strany (410,5 m2).
Celková plocha: 3 070,3 m2

 

Projekt „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK“ zlepší technickú vybavenosť v lokalite s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Ministerstvo vnútra SR cez operačný program Ľudské zdroje vyčlenilo finančné krytie vo výške 177 024 eur vrátane DPH. Mesto Humenné sa bude opätovne podieľať 5% zo svojho rozpočtu.
Zrealizuje sa výstavba novej príjazdovej komunikácie k ZŠ s MŠ Podskalka (dĺžka 151 m, šírka 4 m – kryt z asfaltobetónu), ktorá sa napojí na cestu Humenné – Porúbka. V rámci komunikácie sa spevní (na začiatku) aj plocha pre autobusovú zastávku a (na konci) zhromažďovacia plocha pred školou.
Chodník Podskalka rieši predĺženie o 185,2 metra (šírka 1,5 m) pozdĺž štátnej cesty Humenné – Porúbka s napojením sa na súčasný chodník. Odstránia sa existujúce priepusty a budú nahradené novou dažďovou kanalizáciou. Upravia sa jestvujúce prístupy (spevnené i nespevnené) k rodinným domom.
Chodník Valaškovská povedie pozdĺž miestnej komunikácie a je pokračovaním jestvujúceho chodníka ulice Na Podskalku až k ulici Čulenova. Celková dĺžka je 322 metrov, dve plynové regulačné skrine budú preložené.
Chodník Čapajevova bude pokračovaním existujúceho chodníka na ulici Valaškovská. Celková dĺžka je 121 m, upravené budú kanalizačné poklopy i vstupy k rodinným domom.

 

Skočiť na hlavné menu