Hospodárenie na Farme MENI


Dátum: 14.09.2021

Obrázok k aktualite Hospodárenie na Farme MENI
 Hospodárenie na Farme MENI
Názov projektu Hospodárenie na Farme MENI
Kód projektu 061BB090217
Prijímateľ Názov Eva Babičová Mgr.
Sídlo Vinice č.46, 97901 Rimavská Sobota
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
       
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Slovensko
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
16.9.2017 19.8.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo:
1.           S pomocou nenávratného finančného príspevku založiť  a udržať  poľnohospodársky podnik s výrobným zameraním na  živočíšnu  výrobu – chov hydiny a včelárstvo.
2.           Dosiahnuť výrobný potenciál, meraný hodnotou štandardného výstupu pre jednotlivé komodity, zadefinovaný v podnikateľskom pláne.
 
Primárny cieľ sa mal napĺňať prostredníctvom:
            Obstarania základného vybavenia na realizáciu podnikateľskej činnosti.
 
Činnosti na dosiahnutie cieľa projektu:
            nákup zvierat jednoročných kurčiat – výkrm a predaj živých brojlerov
            nákup včelstiev – úľov -  výroba a predaj medu
            oprávnené aktivity, smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.
 
Špecifickým cieľom projektu:
-             podpora generačnej výmeny v odvetví poľnohospodárstva
-             podpora zamestnanosti v poľnohospodárskom sektore
 
       Ciele projektu súvisia so strategickými cieľmi PRV SR 2014-2020:
I.            Strategický cieľ programu: Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora
 Potreba č. 2:   Zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast  pridanej  hodnoty podnikov poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Hlavným predmetom projektu je rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby a následné zabezpečenie predaja poľnohospodárskych produktov formou „predaja z dvora“.  Oprávnenými komoditami, ktorými sa žiadateľka  bude živiť sú hydina - chov a predaj brojlerov a včelstvá - úle - chov včiel (výroba a predaj medu).
Žiadateľka podniká v k.ú. obce Zacharovce, okr. Rimavská Sobota, kde si prenajala poľnohospodársku stavbu na chov hydiny – výkrm a predaj živých brojlerov. Na dosiahnutie štandardného výstupu  v  dvoch 47–dňových turnusoch v jednom roku vyprodukovala 2 x 800 ks brojlerov s výslednou živou váhou 2,2 kg/ks. Okrem chovu hydiny  aj včelári, v roku splnenia štandardného výstupu a následne má aj 50 rodín-včelstiev. 
Hospodárenie na Farme MENI1 
Skočiť na hlavné menu