FONDY EÚ

Priamo riadené programy Európskou komisiou

Nástroje podpory EÚ slúžia na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri riešení spoločných problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam. Tieto nástroje sú viacročné a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Na ich implementáciu boli prostredníctvom viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme presahujúcom 100 mld. EUR. Na rozdiel od programov financovaných z EŠIF, ktoré sú implementované členskými štátmi, resp. regiónmi, je väčšina nástrojov podpory EÚ riadená a implementovaná centrálne – priamo generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie, resp. špecializovanými agentúrami. Len pri vybraných programoch je časť zodpovednosti za implementáciu prenesená na vnútroštátne orgány (programy s nepriamym centralizovaným riadením alebo programy so spoločným riadením).

Slovenské inštitúcie majú možnosť zapojiť sa do všetkých nástrojov podpory EÚ vytvorených pre obdobie 2014-2020. Berúc do úvahy najdôležitejšie oblasti hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a územného rozvoja, ktoré sú synergické s oblasťami podpory z EŠIF, medzi najdôležitejšie nástroje podpory EÚ, ktoré sú dostupné pre subjekty tak verejného, ako aj súkromného a tretieho sektora patria:

HORIZONT 2020

Tento program EÚ je určený na podporu výskumu a inovácií. Program má rozpočet vo výške 77 miliárd eur a zameriava sa na tri hlavné priority: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a zvládnutie spoločenských výziev 21. storočia. Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Program obsahuje aj finančný nástroj pre malé a stredné podniky, ktorý má pomôcť podnikom vyvinúť inováciu a následne ju úspešne priviesť na trh. Oprávnenými žiadateľmi v programe Horizont 2020 sú vedci, univerzity, výskumné centrá a podniky.

Súčasťou programu je tiež podpora výskumného a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti.

Národný kontaktný bod: Centrum vedecko – technických informácií

Viac info v slovenskom jazyku na tomto odkaze.

Viac info v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Erasmus+

Nový program EÚ pre obdobie 2014-2020 spája všetky doteraz existujúce programy EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a po prvý raz zahŕňa aj podporu športu. (Patria sem: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig a Jean Monnet Programme, Program Mládež v akcii, Päť programov medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Programy spolupráce s industrializovanými krajinami v oblasti vyššieho vzdelávania, Nový program Sport Action).

Program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Jeho rozpočet je 14,7 miliardy eur. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú vnútroštátne granty alebo pôžičky k dispozícii len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami. Zo Slovenska už program Erasmus využilo viac ako 20 000 mladých ľudí a ich počet každým rokom výrazne rastie.

Národný kontaktný bod: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Národná agentúra pre Erasmus+ pod SAAIC a IUVENTA)

Viac informácii v slovenskom jazyku nájdete na tomto odkaze.

Viac informácii v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.

COSME – Európsky program pre MSP

Program COSME bol vytvorený za účelom podpory konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP). Zameriava sa najmä na zlepšenie prístupu MSP k financiám, zlepšenie prístupu na trhy, podporu podnikania a na zlepšenie rámcových podmienok pre ich konkurencieschopnosť. Celková alokácia programu na sedemročné finančné obdobie je 2,3 miliárd eur. Hlavnou motiváciou pre Komisiu, aby navrhla program COSME bolo, že až 1/3 MSP nevie získať bankovú pôžičku, podniky nevedia nájsť odbytiská pre svoje produkty a iba 37% Európanov chce podnikať, v porovnaní s až 51% v USA. Program COSME má tri druhy nástrojov – prehľadný portál sumarizujúci finančné nástroje dostupné v jednotlivých krajinách – Access2Finance, úverový nástroj a kapitálový nástroj. Prostredníctvom portálu Access2Finance je napríklad možné vidieť, že na Slovensku je momentálne k dispozícií pre MSP až 32 rôznych finančných nástrojov podporených z EÚ prostriedkov vo forme úverov a záruk od komerčných bánk, alebo rizikového kapitálu od investičných platforiem. Okrem týchto nástrojov si ešte MSP môžu vymieňať osvedčené postupy napríklad cez Finančné fórum pre MSP. Projekt taktiež ponúka propagačné akcie a školenia (Erazmus pre podnikateľov). Dňa 22. júla 2014 sa uskutočnil podpis dohody medzi Európskou komisiou a Európskym investičným fondom, ktorá vytvára predpoklady pre kapitálové a dlhové nástroje financovania MSP a umožňuje prístup k 25 miliardám eur v rámci programu COSME. Program COSME je úzko spojený s väčším výskumným programom Horizont 2020. Spoločne nahradia rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) (2007-2013) a 7. Rámcový program.

Európsky investičný fond (EIF) uverejní na základe podpísanej dohody otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu, kde sa budú môcť prihlásiť oprávnené finančné inštitúcie (banky, záručné inštitúcie, fondy, atď.). Na základe hĺbkovej analýzy potom vyberie finančných sprostredkovateľov, ktorí môžu sprístupniť nové financovanie európskym MSP vo všetkých sektoroch. Kontaktným bodom pre COSME je Ministerstvo hospodárstva SR.

Súčasťou programu COSME je aj iniciatíva Európskej Komisie, Enterprise Europe Network. Táto organizácia pomáha podnikateľom inovovať a rásť v medzinárodnej sfére. Súčasťou tejto medzinárodnej siete sú nielen krajiny EÚ, ale aj ďalších 32 krajín. Taktiež spolupracuje s 3 000 expertmi a viac ako 600 organizáciami.

Národný kontaktný bod: Ministerstvo hospodárstva SR

Viac informácii nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze.

LIFE

Program LIFE+ je určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Tento finančný nástroj umožňuje predovšetkým začlenenie otázok životného prostredia do ostatných politík, ako aj dosiahnutie udržateľného rozvoja v Európskej únii. Program LIFE+ nahrádza niekoľko finančných nástrojov (program LIFE, program pre spoluprácu na podporu udržateľného rozvoja miest, program na podporu mimovládnych organizácií a Forest Focus), ktoré boli určené na podporu životného prostredia. Ich združením ich do jediného súboru pravidiel s jediným postupom prijímania rozhodnutí a dôslednejším zameraním sa na politiky umožnil LIFE+ zvýšiť efektívnosť činnosti EÚ.

Ako naznačuje už samotný názov, program LIFE+ nahrádza program LIFE, ktorý sa začal realizovať v roku 1992. Tak ako jeho predchodca, aj program LIFE+ je určený na spolufinancovanie projektov v oblasti životného prostredia, a to v Európskej únii a v niektorých tretích krajinách (krajiny, ktoré kandidujú na vstup do EÚ; krajiny EZVO, ktoré sú členmi Európskej agentúry pre životné prostredie; krajiny západného Balkánu zahrnuté do procesu stabilizácie a pridruženia). Projekty určené na financovanie môžu predložiť verejné alebo súkromné subjekty, orgány a inštitúcie. Od roku 1992 spolufinancoval tento finančný nástroj viac ako 3500 projektov a prispel čiastkou približne 2,5 miliardy eur.

Program LIFE+ sa skladá z troch zložiek:
• LIFE+: Príroda a biodiverzita;
• LIFE+: Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a
• LIFE+: Informovanie a oznamovanie.

Každý rok Komisia uverejní výzvu na predkladanie návrhov s ohľadom na viacročný strategický program a prípadné vnútroštátne priority, ktoré jej boli predložené. Komisia následne rozhodne, ktoré z predložených projektov sú oprávnené na financovanie v rámci programu LIFE+, a pravidelne uverejňuje zoznam týchto projektov. Komisia taktiež vykonáva finančnú kontrolu a monitoruje realizáciu projektov, prípadne zabezpečuje aj vymáhanie nesprávne získaných finančných prostriedkov a realizáciu financovaných činností.

Národný kontaktný bod: Ministerstvo životného prostredia SR

Viac informácii nájdete v slovenskom jazyku na tomto odkaze.

Viac informácii nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Kreatívna Európa

Program je rámcovým programom Európskej komisie na podporu kultúry a audiovizuálneho sektoru. Nový program v sebe zahŕňa podprogram Kultúra, ktorý bude podporovať divadelné a vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo a ďalšie oblasti a podprogram MEDIA, prostredníctvom ktorého sa bude financovať filmový a audiovizuálny sektor. Nová medzisektorová oblasť bude podporovať spoluprácu v oblasti politiky, prierezové opatrenia a nový nástroj finančnej záruky, ktorý bude v prevádzke od roku 2016. Tento program má rozpočet 1,46 miliárd eur a vďaka programu by podporu malo dostať 2500 umelcov, 2000 kín, 800 filmov a 4500 prekladov kníh. Európsky kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností predstavujú 4,5 % HDP EÚ a zamestnávajú viac ako 8 miliónov ľudí. Program Kreatívna Európa im umožní ešte viac prispievať k európskemu hospodárstvu tým, že budú môcť využívať príležitosti, ktoré ponúka éra globalizácie a digitalizácie. Navyše im tiež pomôže prekonať prekážky, akými sú fragmentácia trhu a ťažkosti pri získavaní financií, a umožní im prispievať k lepšej tvorbe politiky tým, že im uľahčí výmenu skúseností a know-how. Takisto bude k dispozícií finančný záručný mechanizmus pre malé podniky podnikajúce v sektore kultúry v objeme 750 miliónov eur. Oprávnenými uchádzačmi sú všetky subjekty aktívne v oblasti kultúry a audiovizuálnej tvorby. Program Kreatívna Európa podporuje aj Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien v oblasti kultúry.

Národný kontaktný bod: Slovenský filmový ústav – Creative Europe Desk Slovensko

Viac informácii nájdete v slovenskom jazyku na tomto odkaze.

Viac informácii nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Európa pre občanov

Program má za úlohu prispieť k zvýšeniu povedomia občanov o EÚ, o jej histórii a rozmanitosti, podporiť rozvíjanie európskej občianskej identity, zlepšiť podmienky pre občianske a demokratické zapojenie na úrovni EÚ, zvýšiť povedomie o spoločnej histórii a hodnotách a takisto podporiť demokratickú participáciu občanov na úrovni EÚ. V rozpočte programu vo výške 185 miliónov eur sú k dispozícií granty na konkrétne podujatia, alebo operačné granty, ktoré umožňujú neziskovej organizácií pokryť náklady svojho fungovania. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné orgány (napr. mestá a obce) a neziskové organizácie. Slovensko je už niekoľko rokov veľmi úspešnou krajinou v rámci programu Európa pre občanov. Vďaka programu bolo u nás podporených množstvo projektov, ktoré umožnili realizáciu desiatok stretnutí občanov družobných miest, poznávacích návštev v zahraničných mestách, ako aj množstvo spomienkovo-informačných podujatí.

Národný kontaktný bod: Národné osvetové centrum, Ministerstvo kultúry SR

Viac informácii nájdete v slovenskom jazyku na tomto odkaze.

Viac informácii nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Nástroj na prepájanie Európy / Connecting Europe Facility (CEF)

Nástroj je určený na podporu cezhraničných prepojení v EÚ v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií. Jeho zámerom je tiež budovanie ekologickejšieho európskeho hospodárstva podporovaním čistejšieho spôsobu dopravy, vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a uľahčením využívania obnoviteľných zdrojov energie v súlade so stratégiou Európa 2020. Financovanie energetických sietí bude ďalej integrovať vnútorný energetický trh, znižovať energetickú závislosť EÚ a posilňovať bezpečnosť dodávok. Rozpočet programu na obdobie 2014-2020 pre celú EÚ je vo výške až 27,4 miliárd eur. Najväčšia časť prostriedkov je pritom určená na dopravu, kam sa plánuje investovať až 22,4 miliárd eur, a to na nové diaľnice, železnice, vodné dopravné cesty, ako aj na výskum v týchto oblastiach. Pre oblasť energetiky 4,7 miliárd eur a pre informačné technológie 0,3 miliardy eur. O prostriedky sa môžu uchádzať nielen vlády a samosprávy, ale aj výskumné inštitúcie, podniky, mimovládne organizácie a univerzity. V oblasti energetiky sa v schválenom regionálnom zozname projektov spoločného záujmu nachádza aj niekoľko infraštruktúrnych projektov tykajúcich sa Slovenska (napríklad príprava plynového prepojenia s Poľskom a Maďarskom).

CEF DOPRAVA (CEF Transport)

V sektore dopravy je cieľom programu CEF vytvoriť nástroj pre realizáciu európskej politiky v oblasti dopravnej infraštruktúry. Zameriava sa najmä na podporu investícií do budovania novej dopravnej infraštruktúry v Európe alebo obnovu a modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry. V prípade CEF je dôraz kladený na cezhraničné spojenia na základnej sieti TEN-T a na inovatívne riešenia v doprave.

CEF je relatívne nový program založený v rámci tvorby Európskeho viacročného finančného rámca, pričom na zriadenie CEF boli vyčlenené aj prostriedky, ktoré mali byť pôvodne použité pre Kohézny fond v rámci operačných programov. Finančné prostriedky presunuté z Kohézneho fondu, v sume viac ako 11 miliárd eur (na úrovni EÚ), majú v rámci nástroja CEF slúžiť na spolufinancovanie projektov budovania dopravnej infraštruktúry. Výška finančnej obálky, ktorá bola v tejto súvislosti pridelená SR dosahuje 743 mil. EUR (mimo povinného spolufinancovania). Tieto zdroje môžu byť využité iba na financovanie výdavkov súvisiacich s budovaním základnej siete TEN-T.

Špecifikum CEF, tak ako je to v prípade iných komunitárnych nástrojov, je skutočnosť, že je riadený priamo Európskou komisiou (ďalej len „EK“). Prostriedky CEF sú prideľované členským štátom EÚ na základe výziev realizovaných zo strany Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (anglický názov Innovation and Networks Executive Agency, ďalej len „INEA“), resp. Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu (ďalej len „DG MOVE“).

Bližšie informácie o činnosti INEA sú uvedené na webovom sídle INEA.

INEA je poskytovateľom finančnej pomoci CEF a je Európskou komisiou poverená technickým a finančným riadením programu CEF.

V rámci CEF nie je v legislatíve pevne stanovené percentuálne rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé druhy dopravy. EK však žiadala členské štáty, aby zdroje CEF smerovali prioritne na výstavbu a modernizáciu železničných koridorov a iných „udržateľných foriem dopravy“. Na rozvoj cestnej infraštruktúry mohlo smerovať maximálne 10 % národnej obálky.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) plní úlohu členského štátu podľa čl. 22 Nariadenia o CEF, a zároveň figuruje ako príjemca vybraných projektov CEF (hlavne v prípade projektov implementovaných rozpočtovými organizáciami MDV SR).

Národný kontaktný bod: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Viac informácii nájdete v slovenskom jazyku na tomto odkaze.

CEF Energy

Energetická infraštruktúra EÚ starne a v súčasnom stave nie je vhodná na to, aby vyhovovala dopytu po energii v budúcnosti, zabezpečila bezpečnosť dodávok alebo podporila veľké rozmiestnenie energie z obnoviteľných zdrojov. Modernizácia existujúcich infraštruktúr a prenos nových energetických infraštruktúr európskeho významu si vyžiada investície vo výške približne 140 miliárd eur z elektrickej energie a najmenej 70 miliárd eur z plynu.
Napriek regulačným opatreniam a politikám, ktoré sa v súčasnosti zavádzajú na uľahčenie takýchto investícií, za súčasných trhových a regulačných podmienok nie sú niektoré energetické projekty komerčne životaschopné a zvyčajne by sa nemali stať investičnými programami vývojárov infraštruktúry.

CEF je navrhnutý tak, aby riešil obe skupiny faktorov za investičnú medzeru v energetickom sektore. Finančné nástroje tým, že prinesú nové triedy investorov a zmierňujú určité riziká, pomôžu realizátorom projektov získať potrebné financovanie ich projektov. Granty na príspevok na stavebné náklady sa použijú na vyplnenie medzery v komerčnej variabilite projektov, ktoré sú pre Európu obzvlášť dôležité.

Celkový rozpočet vo výške 5,35 miliárd EUR je k dispozícii na energetické projekty na obdobie rokov 2014 – 2020, z čoho 4,5 EUR vo forme grantov riadených INEA.

Národný kontaktný bod: Ministerstvo hospodárstva SR

CEF Telecom

Nástroj na prepojenie Európy (CEF) v telekomunikáciách je kľúčovým nástrojom EÚ pre uľahčenie cezhraničnej interakcie medzi verejnými správami, podnikmi a občanmi prostredníctvom nasadenia infraštruktúr digitálnych služieb (DSI – Digital Service Infrastructure) a širokopásmových sietí. Podporované projekty prispejú k vytvoreniu európskeho ekosystému interoperabilných a vzájomne prepojených digitálnych služieb, ktoré podporujú digitálny jednotný trh.

Rozpočet vo výške 1,04 miliardy EUR je vyčlenený na transeurópske digitálne služby na roky 2014 – 2020.

INEA je zodpovedná za implementáciu odhadovaného rozpočtu vo výške 500 miliónov EUR z rozpočtu CEF Telecom vo forme grantov počas toho istého obdobia.

Národný kontaktný bod: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

EaSI je program na podporu kvalitných a udržateľných pracovných miest, ktorý zaručuje primeranú a prijateľnú sociálnu ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a pomáha zlepšovať pracovné podmienky. Zlučuje tri programy EÚ, ktoré boli v rokoch 2007 až 2013 riadené samostatne: PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania – Progress. Od roku 2014 tieto programy tvoria tri osi celého programu. Podporujú: modernizáciu politiky zamestnanosti a sociálnej politiky pomocou osi – PROGRESS, pracovnú mobilitu prostredníctvom osi – EURES, prístup k mikrofinancovaniu a sociálnemu podnikaniu cez os mikrofinancovania a sociálneho podnikania. Celkový rozpočet programu EaSI na roky 2014 – 2020 predstavuje 919 miliónov eur. Je priamo riadený Európskou komisiou.

Národný kontaktný bod: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac informácii nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze.

3. program v oblasti zdravia

Tento program má štátom EÚ pomôcť účinne reagovať na hospodárske a demografické výzvy, ktorým čelia ich systémy zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť tak občanom zdravší život. Program by pomohol financovať prijímanie inovačných riešení na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a spoločné využívanie zdrojov a výmenu poznatkov (know-how) medzi členskými štátmi pri riešení spoločných problémov, pričom si národné vlády ponechajú kontrolu nad svojimi systémami zdravotnej starostlivosti.

Program je tretím viacročným programom EÚ v oblasti zdravia. Tento program má 4 všeobecné ciele, konkrétne:

1. podpora zdravia, prevencia chorôb a vytváranie prostredí priaznivých pre zdravý životný štýl pri rešpektovaní zásady zohľadňovať problematiku zdravia vo všetkých politikách,
2. ochrana občanov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
3. prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti,
4. uľahčovanie prístupu občanov Únie k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti.

Tretí program EÚ v oblasti zdravia je hlavným nástrojom, ktorý Európska komisia využíva na realizáciu stratégie EÚ v oblasti zdravia. Program sa realizuje formou ročných pracovných plánov, v ktorých sú definované prioritné oblasti a kritériá financovania opatrení v rámci programu. Celkový rozpočet programu je 449,4 milióna eur, nie je možné vopred identifikovať objem disponibilných finančných prostriedkov pre konkrétnu členskú krajinu, keďže sa projekty programu realizujú na nadnárodnej úrovni.

Program v oblasti zdravia sa pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi a prijíma ho Komisia. Riadi ho Komisia s podporou Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) a národných kontaktných miest v 28 členských štátoch EÚ a ďalších účastníckych krajinách.

Národný kontaktný bod: Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac informácii v slovenskom jazyku nájdete na tomto odkaze.


Skočiť na hlavné menu