Farma s chovom tradičného plemena koní Shagya arab


Dátum: 12.04.2024

Obrázok k aktualite Farma s chovom tradičného plemena koní Shagya arab
Shagya arab
 
Názov projektu Farma s chovom tradičného plemena koní Shagya arab
Kód projektu 061BB090365
Prijímateľ Názov Simona Chlpačová
Sídlo Pravica
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Veľký Krtíš Obec Pravica  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
27.05.2020 15.03.2024
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je rozvoj malej rodinnej farmy so zameraním na chov koní prevažne plemena Shagya Arab s ich využitím pre rekreačného jazdenie, šport a podporu turistického ruchu v regióne. Cieľ projektu je v súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých farmárov, podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku a riešiť generačnú výmenu v odvetví poľnohospodárstva.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je chov koní prevažne plemena Shagya arab, ktoré tvorí vzácne málopočetné domáce plemeno koní a je zaradené medzi ohrozené druhy hospodárskych zvierat. Kone plemena sú dlhodobo chované na území Slovenska, sú považované za jednu z génových rezerv hospodárskych zvierat na európskej úrovni a jeho chov prispeje k udržaniu a rozvoju kultúrneho dedičstva našich predkov.

Shagya arab2
Skočiť na hlavné menu