DOM SMÚTKU PETROVCE - rekonštrukcia a obnova


Dátum: 18.09.2023

Obrázok k aktualite DOM SMÚTKU PETROVCE - rekonštrukcia a obnova
Obec Petrovce
Názov projektu DOM SMÚTKU - rekonštrukcia a obnova
Kód projektu 309070Y640
Prijímateľ Názov Obec Petrovce
Sídlo Petrovce 89
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Vranovský Obec Petrovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.08.2022 13.09.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 49674,24 EUR
Z toho NFP 49674,24 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Ciele projektu sú plne v súlade so strategickým cieľom Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 -
dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest a špecifickým cieľom (fokusová oblasť 6B) opatrenia č. 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, ktorý rieši potrebu č.14. Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia, s podopatrením 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, s Aktivitou č.6B: Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom riešenia je modernizácia a estetizácia objektu domu smútku a spojené opravy narušených pohľadových konštrukcií. Hlavným prvkom modernizácie je výmena strešnej krytiny zo súčasnej – asfaltový šindeľ, za navrhovanú – pálená keramická taška-Bobrovka. V objekte došlo v dôsledku zlého zhutnenia podkladových vrstiev a nerovnomerného sadania objektu k porušeniu podlahových vrstiev a keramickej dlažby. Z technického hľadiska je navrhnutá rekonštrukcia časti podlahy, pričom poškodené miesto sa vybúra a nahradí novou skladbou s novou dlažbou. Praskliny v murive poškodené vplyvom sadania stavby sú stabilné, preto je navrhnutá ich výplň a oprava omietkových vrstiev.

Obec Petrovce1
Skočiť na hlavné menu