Ďalších 36 mil. eur pre projekty v PSK


Dátum: 08.04.2024

Obrázok k aktualite Ďalších 36 mil. eur pre projekty v PSK
Tohtoročné prvé zasadnutie Rady partnerstva PSK prinieslo dobré správy pre kraj. Navýšenie alokácie pre Integrované územné investície, schválenie ďalších prioritných projektov pre Prešovský kraj i aplikáciu na zber dát a komunikáciu – to boli hlavné témy deviateho zasadnutia Rady partnerstva. Pôvodná alokácia 250 miliónov eur pre Prešovský kraj sa navýši o ďalších 36 miliónov. Rozhodli o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a SIEA, ktorí presunuli takmer 185 miliónov eur do gescie ôsmich Rád partnerstiev. Informovala o tom Rada partnerstva PSK s tým, že financie budú prerozdelené pre ďalšie projekty Integrovaných územných investícií v Prešovskom samosprávnom kraji.
Okrem toho Rada partnerstva na svojom deviatom zasadnutí odsúhlasila požívanie aplikácie RISK pre vypracovanie a predloženie projektových zámerov. Tá umožní žiadateľom vyplniť projektový zámer v elektronickej podobe s komunikačnou podporou sekretariátu Rady partnerstva. Novinka sa tak postará o rýchlejšie a efektívnejšie zaznamenanie projektu s menšou chybovosťou. Rada partnerstva odklepla aj kritériá pre zúženie zoznamu projektových aktivít zo zásobníka projektov RISK, ktoré budú podporené, a to pre projekty na predchádzanie vzniku odpadov, dobudovanie zberných dvoroch v obciach a mestách, podporu kamerových systémov a osvetlenia, či dobudovanie komunitných centier. Ide o oblasti, kde dopyt z územia mnohonásobne prevyšuje alokáciu vyčlenenú pre územie kraja.

Jednohlasne tiež odsúhlasila ďalších 12 projektov, ktoré budú financované z integrovaných územných investícií. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií odobrila projekt Transformácie Inovačného partnerského centra na Regionálnu inovačnú autoritu PSK. K rozvoju verejnej dopravy v kraji prispeje projekt na vybudovanie prestupných terminálov, parkovísk a zastávok na trase Prešov –Veľký Šariš – Sabinov – Lipany a na trase Prešov – Raslavice – Bardejov. Rada partnerstva podporí tiež realizáciu II. fázy projektu Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537. Ako prioritné projekty na dobudovanie potrebnej doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu a technickej infraštruktúry v okolí vodnej nádrže Domaša schválila Rada partnerstva päť projektov v oblasti odpadového hospodárstva – podporené budú zberné dvory v obciach Nová Kelča, Kvakovce, Malá Domaša, Bžany a Slovenská Kajňa. Rada partnerstva odsúhlasila i dva projekty na vybudovanie oddychových zón v obci Topoľa ako doplnkové projekty nadväzujúce na kľúčový projekt Poloniny Trail, čo je aj cieľom integrovaných investícií – podporovať na seba nadväzujúce projekty, čím sa zabezpečí komplexnejší a významnejší rozvoj kraja. Na uplynulých zasadnutiach schválila Rada partnerstva per rollam päť prioritných projektov, ktoré budú podporené z alokácie pre integrovaný územný rozvoj. Medzi nimi sú dva dôležité projekty pre Prešovský kraj zamerané na dobudovanie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina (Zbojská dolina), ktoré zabezpečia prístup k pitnej vode a vybudovanie infraštruktúry pre odvádzanie odpadových vôd v okrese Snina. Hlasovaním per rollam sa podporilo ďalších 14 projektov školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, ktoré sa zapojili do výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a momentálne sa čaká na ich vyhodnotenie. Do ďalšieho zasadnutia by mal sekretariát Rady partnerstva na základe odporúčania zástupcov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov v kooperačných radách predložiť Rade partnerstva na schválenie ďalšie projekty na dobudovanie zberných dvorov, realizáciu kamerových systémov a osvetlenia v obciach a mestách, projekty na podporu budovania inteligentných miest a regiónov a dobudovanie a vybavenie komunitných centier v kraji. V najbližšom období čaká Radu partnerstva a Kooperačné rady aktualizácia integrovanej územnej stratégie. Musia sa zadefinovať ďalšie priority v kraji, ktoré budú financované z dodatočnej alokácie. 

Skočiť na hlavné menu