Cyklistická cesta Orechová Potôň


Dátum: 13.08.2021

Obrázok k aktualite Cyklistická cesta Orechová Potôň

Názov: Cyklistická cesta Orechová Potôňpoton

Kód projektu: NFP302010G327
Popis projektu: Predmetom projetku "Cyklistická cesta Orechová Potôň" je výstavba Cyklistickej komunikácie v rámci katastrálenho územia obce v celkovej dĺžke 2,51 km.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj prostredníctvom zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania bezpečnej cyklistickej komunikácie spájajúcej obec Orechová Potôň s lokálnym hospodárskym centrom.


Hlavné aktivity projektu:
  • Výstavba cyklistickej komunikácie
Situácia po realizácii projektu: 
Predmetom projektu je výstavba cyklistickej cesty v katastri obce Orechová Potôň. Táto komunikácia  spája zastavané územie obce s centrom hospodárskeho významu, areálom SLOVAKIA RING a odkláňa cyklistickú dopravu z frekventovanej cesty III. triedy na samostatnú komunikáciu, zvyšuje úroveň infraštruktúry pre nemotorovú dopravu najmä prostredníctvom výrazného zníženia nebezpečnosti. Zároveň je novovybudovaná komunikácia moderná, z kvalitných materiálov čím výrazne lepší komfort cestujúcich.
Prijímateľ: Obec Orechová Potôň
Celkové oprávnené náklady projektu: 401 303 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 381 238 €
Vlastné zdroje: 20 065 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: apríl 2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: august 2020    
 
Skočiť na hlavné menu