ConnReg SK-AT


Dátum: 14.09.2021

Obrázok k aktualite  ConnReg SK-AT
Názov: ConnReg SK-AT (Connecting Regions SK-AT)

ConnReg SK-AT

Krátky popis: Cezhraničná spolupráca podporuje rozvoj na lokálnej a regionálnej úrovni. Spolkové kraje, obce a mestá v Rakúsku a na Slovensku pokračujú v predchádzajúcej spoločnej spolupráci a pomáhajú tak hospodársky a kultúrne posilniť cezhraničný región. Počas posledných rokov sa v pohraničnom regióne medzi Slovenskom a Rakúskom vytvorila hustá sieť inštitucionálnej spolupráce. Projekt ConnReg SK-AT podporil túto spoluprácu, a prispel k rozvoju hospodárskeho a politického potenciálu na regionálnej úrovni. Hlavným zámerom projektu bolo vzájomné lepšie poznanie sa ľudí tohto cezhraničného regiónu a to najmä prostredníctvom spolupráce verejných inštitúcií. Existujúce kontakty sa prehĺbili a nové kontakty vznikli, čím sa vytvorili podmienky pre lepšie medzikultúrne porozumenie. Spoločné projekty a aktivity sú odpoveďou na potreby na miestnej úrovni, na úrovni miest a obcí. Tieto zároveň posilňujú a rozširujú zdieľané kompetencie komunít a organizácií. Projekt prispel k rozvoju pohraničného regiónu a prihliada na hospodárske a medzikultúrnej záujmy jednotlivých účastníkov.

Prijímateľ:  Trnavský samosprávny kraj, NÖ.Regional.GmbH, Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Celkové oprávnené náklady projektu: 799 853,00 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 679 875,05 eur (ERDF); 20 650,00 eur (ŠR SR)
Vlastné zdroje: 66 327,95 eur
Operačný program: Interreg V-A SK-AT
Doba realizácie projektu: marec 2017 – december 2019
 
 
 
Skočiť na hlavné menu